Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-11-25, Flerbostadshus för folk i nöd byggs på Svärdsö?

Beslut om flerbostadshus på Svärdsö på gång

Tyck till senast den 1 december


Älgö Fastighetsägareförenings styrelse har fått ett antal påstötningar från medlemmar gällande vår inställning till det boende för i första hand nyanlända flyktingar som planeras strax efter brofästet till Svärdsö. ÄFF har inte något officiellt ställningstagande i frågan att redovisa annat än uppfattningen att det kanske hastar lite väl snabbt från kommunens sida. Den 17 november lämnade kommunen in bygglovsansökan. Beslut ska fattas den 7 december. Och den som har synpunkter på byggnationen av detta flerbostadshus måste inkomma med sina synpunkter senast den 1 december.

Det borde som Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)ser det funnits skäl för kommunen till bättre förankring av detta projekt bland närboende i större omfattning, inte minst med tanke på vikten att lägga grund för en god acceptans för projektet.

Enligt informationen som las ut på kommunens hemsida vid 17-tiden på torsdagen, och som återges nedan, så kommer sakägare att ges möjlighet att yttra sig i bygglovsärendet. Med sakägare avses närmast berörda grannar. Hur därvid älgöborna klassificeras har ÄFF inte lyckats informera sig om, men eftersom bygglovsbeslutet ligger i knutarna och synpunkter på bygglovet som sagt ska vara inne redan i mitten av nästa vecka, och älgöborna inte kontaktats av kommunen, så förefaller det som att älgöborna hamnar utanför kommunens definition av närmast berörda. Men ÄFF kan inte se anledning till att inte inkomma med synpunkter på bygglovet, som ju också offentliggjorts i media – dock endast Svenska Dagbladet – i mitten av av november.

Den som har synpunkter på bygglovet ska adressera dessa till Bygglovsenheten i Nacka kommun. 13181 Nacka. Ärendet har diarienummer B2016-1361. Detta måste anges. Sista dagen för att inkomma med synpunkter är alltså den 1 december. Någon mejladress aviseras inte i annonsen. Det är frågan om ett tillfälligt bygglov på fem år för nybyggnad av flerbostadshus. Fastighetsbeteckningen är Solsidan 2:25, Svärdsön.

Kontaktperson vid frågor gällande bygglovet är bygglovshandläggaren Per Sundin. Det är en ordinarie bygglovsprövning som gäller men ärendet som sådant är initierat av Förnyelseenheten vid Nacka kommun på uppdrag av stadsdirektören och projektledare är Caroline Trege. Det handlar primärt om att skapa boende för den kvot nyanlända som det faller på Nacka kommun att ombesörja boendet för. Det är fråga om familjer och ensamstående vuxna. Den planerade byggnationen av flerbostadshus på Svärdsö är den andra i raden av vad som troligtvis blir ett koncept för vidareutveckling runt om i kommunen. Först ut var flerbostadshuset på Kommunalvägen i Orminge som det beslutades om i somras och som nu är uppfört.

Till skillnad från Orminge är det på Svärdsö frågan om en byggnation på område utanför Detaljplan. Kommunen uppger vidare att den också ligger utanför det nybildade naturreservatet. Enligt Trege är det väldigt många aspekter att ta hänsyn till vid val av lokalisering av dessa bostäder. I Svärdsös fall har det vägt tungt att det inte behövs några större markarbeten för att kunna bygga och att det är tillgängligt vad gäller kommunikationer.

Nedan återger vi Nacka kommuns nyutlagda information om byggnationen av flerbostadshuset och som återfinns under avdelningen ”Boende och miljö” på kommunens hemsida Nacka.se. Går du in på denna kan du i texten klicka dig vidare till Ormingeexemplet, där liknande byggprojekt redan står klart. Man  har även arbetet på att få till stånd ett dylikt boende på Kocktorpsvägen i Björknäs men det gick i stöpet på grund av trafiksituationen.

Klicka här för att ta del av projekthandlingarna – ritningar etc - till grund för bygglovsansökan.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

2016-11-25

Så här informerar Nacka kommun om byggprojektet på sin hemsida:

Flerbostadshus på Älgövägen

På Älgövägen på Svärdsö planeras ett nytt flerbostadshus med totalt 18 lägenheter. Om tidplanen håller kan de första hyresgästerna flytta in i maj nästa år.

Kontakta oss Tyck till!
24 november 2016 KL 17:15
Den 17 november lämnade Nacka kommun in en ansökan om tillfälligt bygglov för fastigheten Solsidan 2:25 på Älgövägen på Svärdsö. Här planeras ett flerbostadshus på två våningar med totalt 18 hyreslägenheter, samt ett förrådshus.

Lägenheterna kommer att hyras ut till personer som har svårt att skaffa bostad på egen hand. Just nu handlar det i första hand om bostäder till de nyanlända – ensamstående vuxna och familjer – som anvisats till Nacka av Migrationsverket, det vill säga ett första hem för personer som fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i Nacka. Vi behöver i år hitta bostäder för 366 personer och under 2017 kommer ytterligare 469 nyanlända nackabor att behöva hjälp med en första adress i Nacka.

Huset ska byggas av NCC och kommer att vara av samma typ som nyligen uppförts på Kommunalvägen. Om bygglov beviljas enligt nuvarande tidsplan kan det stå klart för inflyttning i maj 2017. Tomten, som är avstyckad sedan tidigare, ligger intill ett naturreservat men bygget kommer inte att inkräkta på naturreservatet.


Ett tillfälligt bygglov gäller i fem år och kan förlängas högst två gånger. Som längst kan det sökta bygglovet alltså gälla i totalt 15 år. Beslut fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 december. Sista svarsdag för att lämna in synpunkter är den 1 december.
Sakägare, det vill säga samtliga närmast berörda grannar, kommer att kontaktas av kommunen och ges möjlighet att yttra sig i bygglovsärendet.