Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-07-18, Färre P-platser

Kommunen klubbade igenom reduceringen

Få parkeringsplatser blir färre

Massiva protester från Älgöborna till trots klubbade Nacka kommun vid senaste kommunfullmäktige igenom en ändring av detaljplanen som reducerar antalet parkeringsplatser för allmänt bruk till förmån för gåsöborna. Beslutet innebär bl. a. att parkeringen invid gamla dansbanan inte längre är möjlig för älgöbor att parkera på trots att den ligger i anknytning till mark som är avsedd för föreningsaktiviteter i detaljplanen. Den parkeringsplatsen öronmärks nu istället för gåsöborna.

Kommunen kör alltså över den starka viljeyttring som kommit till uttryck under samråds- och granskningstiden och antog den 20 juni ändringen av gällande detaljplan. Inkommer inga överklaganden får beslutet laga kraft den 21 juli, d.v.s. nu på torsdag. Beslutet kan överklagas enbart av de som yttrat sig under det samrådsförfarande och granskningsförfarande som föregått beslutet och därvid inte fått gehör för sina invändningar mot planändringen.

Sista dagen för överklagande är onsdagen den 20 juli. Överklagandet ska ställas till:

Nacka tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka strand

Brevet skall dock skickas eller lämnas till:

c/o Kommunstyrelsen i Nacka 
Planenheten KFKS 2014/79-214
131 81 Nacka

ÄFF lägger här ut vår ordförande Carin Brands överklagande och som det går bra att ansluta sig till eller använda valda delar av:


Älgö den 17 juli 2016

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF