Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-05-28, Badvattnet kontrolleras

Kommunen kartlägger kemisk status i badvattnet på Älgö

Vi i styrelsen för Fastighetsägareföreningen brukar som bekant följa upp vad som behandlas i de olika kommunala nämnderna gällande Älgö.

Vid Natur- och trafiknämndens sammanträde tisdagen den 24 maj framkom under behandlingen av Natur- och trafiknämndens bokslut för årets första fyra månader att kommunen kommer att utföra provtagning för att få kunskap om den kemiska statusen i badvattnen vid Alfredsrobadet och Älgöbadet då dessa är belägna i nära anslutning till marina verksamheter..

ÄFF välkomnar förstås att en sådan kemisk analys utförs och vill i sammanhanget påminna om det egna initiativet på området 1999. Då uppdrog Älgö Vägförening och Älgö Fastighetsägareförening åt miljökonsulten VAI VA- Projekt AB  att utföra en sedimentundersökning i Älgöviken utanför Gåsös Terminalanläggning med Ägnöfjärden öster om Älgö som referenspunkt.
 
Undersökningsresultat vid den ÄFF-initierade undersökningen 1999:
Undersökningen visade bl. a. att tennhalten utanför Terminalen var elva gånger högre än tennhalten i referenspunkten Ägnöfjärden. Bedömningen är att den troligaste källan är båttrafiken i området och verksamheten vid Gåsös Terminal vilket tyder på en klar påverkan från båtbottenfärger.

I såväl sedimenten i Ägnöfjärden som i sedimenten utanför Gäsos Terminal var halten extraherbara alifatiska ämnen och opolära alifatiska kolvätten i samma storleksordning som i hamnarna i Köping, Västerås och Södertälje.
 
Specifikt för Älgöviken är att vattenutbytet mellan Älgöviken och angränsande vattenområden är litet vilket gör att området är känsligt för påverkan av mänsklig aktivitet på land och till sjöss. Viken avskiljs från Erstaviken  och Ägnöfjärden genom "trösklar" i Kyrksundet och Älgösundet, väster respektive öster om Älgöviken.

Carin Brand, ordf.
Älgö Fastighetsägareförening
2016-05-28