Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-04-02, Tomter splittras?

En tomt är en tomt är en tomt ...men inte alltid, eller?
 
Ett trettiotal tomter på Älgö i riskzonen
 
På Älgö finns 562 tomter enligt uppgifter i detaljplanehandlingarna. Idag troligen något fler. De flesta av dem tillkomna genom avstyckningar på 30- och 40-talet. Men en hel del är bildade redan tidigare, under tidigare rättsliga förhållanden. Det handlar om de avsöndrade fastigheterna, de som tillkom före den bygglagstiftning som såg dagens ljus i slutet av 1920-talet (1928 års jorddelningslag).
 
En del av dessa gamla tomtbildningar består av mer än en avsöndring/registerfastighet. Helt enkelt för att de tillkommit i flera etapper genom tilläggsköp av mark före jorddelningslagens ikraftträdande. Inte desto mindre är tomten en egen rättslig enhet. Lagfarten omfattar hela tomten och eventuella inteckningar har hela tomten som grund.
 
Det här är fallet med ett trettiotal tomtbildningar på Älgö.
 
Nu försöker Nacka kommun i smyg ändra på detta förhållande. Det sker genom faktureringen av VA-anläggningsavgift där kommunens va-enhet enbart tagit ut ytavgift för stamfastigheten, den där tomtens huvudbyggnad är belägen. Resten av tomtbildningen utesluts från kommunalt vatten och avlopp med motiveringen att den inte har behov av det.
 
Kommunens rättsliga grunder för detta märkliga förfarande, som bland annat hotar byggrätterna och hotar framtida möjligheter att hålla samman tomten, är höljt i dimridå. Enligt en prövning som förevarit i den sedan årsskiftet nerlagda Va-nämnden påstår Va-nämnden att endast stamfastigheten ingår i va-verksamhetsområdet, och att övriga därmed inte har rätt till kommunalt vatten-och avlopp.
 
Kommunen däremot har enträget hävdat att samtliga avsöndringar ingår i va-verksamhetsområdet, men att endast stamfastigheten omfattas av tomtens förbindelsepunkt, med motiveringen att tomternas övriga avsöndringar, enligt kommunens va-verk, inte har behov av vatten och avlopp.
 
Klaganden i sin tur, d.v.s. undertecknad, menar att detaljplanen omöjligt kan rättfärdiga vare sig Va-nämndens slutsats om va-verksamhetsområdets omfattning (som alltså inte heller kommunen står bakom), eller kommunens linje att särbehandla tomtbildningar med mer än en avsöndring genom att utesluta delar av tomten från vatten och avlopp.
 
Den 7 april är det dags för Svea Hovrätt att ta sig an problematiken, då hålls huvudförhandling med start kl. 09.00 i det dit överklagade beslutet i Va-nämnden.
 
Aktuellt mål behandlar också bl. a. placeringen av förbindelsepunkten i förhållande till tomtgräns då den enligt klaganden hamnat i fel läge i förhållande till vad som överenskommits. I sammanhanget kan noteras att det i Nacka kommun alltjämt saknas ett officiellt beslut över rättsliga lägen på de förbindelsepunkter som upprättats inom ramen för va-verksamhetsområdet för Älgö, d.v.s. anslutningspunkterna för vatten och avlopp. Möjligtvis en följd av den låga kvalitén på gränsredovisningen i detaljplanekartan, som ej är kvalitetsstyrkt, med påföljande risker med att gå i god för läget i förhållande till det rättsliga läget på tomtgräns.
 
Ingela Walck, vice ordf. ÄFF
 
2016-04-02