Info‎ > ‎2016‎ > ‎

2016-03-20, ÄFF informerar

Kommunens VA-debitering under prövning i domstol

Ägare till två fastigheter på Älgö har gått till domstol för att få prövat om det verkligen kan vara korrekt rent rättsligt att särbehandla fastighetsägarna på Älgö gällande debiteringen av VA-anläggningsavgifter. ÄFF:s styrelse är av uppfattningen att det inte kan vara riktigt och anser att det är viktigt att frågan prövas.

Bakgrunden är den att Nacka kommun, efter att detaljplanen var tagen, självständigt beslutade att den skulle genomföras i tre deletapper, med resultatet att fastighetsägarna i den sista deletappen debiterades kraftigt förhöjd va-anläggningsavgift jämfört med övriga två deletapperna genom att debiteringen skedde med den förhöjda avgift som drabbade dem genom taxehöjning. Det här rimmar dåligt ställt mot bl.a. att en va-utbyggnad som har en detaljplan som grund ska ske skyndsamt. Här har de som fått vänta längst drabbats av kraftigt förhöjd taxa/avgift för va-anläggningen. Läs mer om problematiken i tidigare belysningar på ÄFF:s hemsida i januari 2015.

ÄFF:s styrelse följer ärendet.

Viktig delseger för fastighetsägare
Frågan om planändring av Älgös detaljplan avseende så kallade planstridiga byggrätter är ännu inte avgjord. Ärendet ligger nu i Mark- och miljööverdomstolen/Hovrätten som givit tillstånd till prövning av Mark och miljödomstolens/Tingsrättens avgörande och alltså tar upp klagomålen till prövning. En av invändningarna i överklagandena är att planändringsförslaget är otydligt, innebärande att det är svårt att förstå konsekvenserna av den aktuella planändringen och som appliceras på hela Älgös fastighetsbestånd.

ÄFF har tidigare rapporterat om planförslaget på hemsidan, se bl.a. belysningen i februari i fjol.

Kommunen offrar Älgös mest skyddsvärda natur
Trots massiva protester från Älgöbor bl. a. har planenheten gått vidare med mobilmastfrågan och föreslog i slutet av januari, i en tjänsteskivelse riktad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att nämnden skulle tillstyrka planförslaget som alltså handlar om att etablera en mobilmast med teknikbodar i Dalen, den mest skyddsvärda naturen på Älgö. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte den 17 februari mastbygget. Kommunfullmäktige har nu sista ordet efter ställningstagande i kommunstyrelsen, efter beredningen i Stadsutvecklings utskottet (KSSU) där ärendet behandlades den 8 mars.

ÄFF är starkt kritisk till kommunens lättjefulla hantering av miljöaspekterna. Det har brustit i planunderlaget vad gäller redovisning av kända fakta om de höga naturvärdena i området och det deklareras också att dessa får offras om ett mastbygge förutsätter detta.

Dalen är en nyckelbiotop , d.v.s. ett naturområde med högsta skyddsklass, och borde inte kunna bli säte för den exploatering som planändringsförslaget öppnar upp för..

Naturreservatet Svärdsö
Sista ordet är ännu inte sagt gällande inrättandet av Naturreservatet Svärdsö. ÄFF:s styrelse som reagerat på att del av Älgö ingår i reservatet utan att älgöborna blivit tillfrågade, har motsatt sig länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet från ÄFF.. Frågan ligger nu hos regeringens miljöprövningsenhet.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

2016-03-20