Info‎ > ‎2015‎ > ‎

2015-05-20, ”Naturreservatet Svärdsö” brer ut sig på Älgö

Den 15 december 2014 fattade Kommunfullmäktige i Nacka beslut om att bilda Naturreservatet Svärdsö och om föreskrifter för reservatet. Först nu har det kungjorts!  

Den som har invändningar mot beslutet kan överklaga det till länsstyrelsen och detta måste i så fall göras inom tre veckor från kungörelsedatumet den 12 maj. Nacka kommuns kungörelse, som vi återger nedan, saknar denna information. 

Älgö Fastighetsägareförening är positiv till inrättande av naturreservat på Svärdsö men kritisk bl. a. till att även ett större markområde på Älgö tas i anspråk. Enligt beslutsdokumenten som återfinns på kommunens hemsida  under rubriken ”Framtida naturreservat” (klicka in dig via länken nedan) överensstämmer naturreservatsförslaget med Älgös detaljplan. Men några uppgifter om att göra naturreservat av del av Älgö finns inte i detaljplanen.

Det är området i direkt anslutning till Svärdsö på Älgösidan som blir en del av naturreservat om reservatsbeslutet får laga kraft. Cirka hälften av detta område  – större delen av Torskholmen samt naturområdet mot sjön från Skridskoseglarklubbens forna fastighet - har klassats som mindre skyddsvärt i reservatsbeslutet, med påföljande ökad risk för att dessa områden blir föremål för diverse ingrepp från naturreservatsnämndens sida då det ju inte enbart handlar om att bevara naturen i reservatet, utan också om att utveckla reservatsområdet för rekreation innebärande diverse ingrepp i miljön, åtgärder som inte preciserats i beslutet.

Enligt ÄFF saknas rättslig grund för att inkorporera del av Älgö i reservatet så som nu är fallet enligt reservatsbeslutet.

Nedan återger vi kommunens kungörelsen i DN den 12 maj 2015 om Nacka kommunfullmäktiges beslut i december 2014 att bilda naturreservatet Svärdsö. 

Det går att överklaga beslutet till länsstyrelsen fram till tre veckor räknat från kungörelsens publicering den 12 maj. 

Klicka in dig på länken nedan för att ta del av Nacka kommuns information om reservatsbeslutet.


Klicka här för att ta del av ÄFF:s yttrande under samrådet kring reservatsbildningen i höstas.

Kungörelsen om reservatsbildning införd i Dagens Nyheter 12 maj 2015.