Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-10-29, Samrådsyttrande

Missa inte tåget – ta hjälp av ÄFF:s mallar

Tyck till om detaljplaneändringarna

Skicka in ditt samrådsyttrande! Fram till och med onsdagen den femte november har du möjlighet att blanda dig i leken gällande kommunens långt gångna planer på att förändra detaljplanen för Älgö. Fram till dess pågår samrådet.

Senast det datumet måste dina synpunkter ha kommit kommunen till del för att du ska få tycka till och kunna påverka processen också fortsättningsvis under planförfarandet gällande parkeringsytorna.

Detaljplaneändringen av byggrätterna är det bara fram till dess du kan tycka till om! Missa inte den chansen – det kan kosta dig din byggrätt.

Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) har tagit fram två mallar för yttrande, en för respektive planförfarande, och som du är välkommen att använda dig av om du delar vår uppfattning om att dessa förslag till planändringar bör läggas i malpåse. Du hittar mallarna i några olika filformat genom att klicka på länkarna längst ner på sidan.

Parkeringsytorna
Som ÄFF tidigare informerat så handlar det ena planförslaget om att säkra tillgången på parkeringsplatser fullt ut för gåsöborna, innebärande bl.a. att de allmänna parkeringsplatser som finns planlagda borta vid dansbanan vid Ekholmsvägen istället viks för gåsöborna. Med tanke på att detta område är planerat för lokaler för föreningsverksamhet för Älgöborna enligt gällande detaljplan så kan denna förändring knappast ligga i älgöbornas intresse. Att förse gåsöborna med privata parkeringsplatser är ej heller ett allmänintresse och därmed borde det vara stopp för alla tankar på att göra kvartersmark för gåsöborna av denna parkering. Lagen kräver att det finns ett allmänintresse – något av allmän vikt som inte kunde förutses när befintlig detaljplan togs fram - för att ändra i en detaljplan. ÄFF säger stopp till planändringen.

Byggrätterna
ÄFF säger också STOPP till planerna gällande så kallade planstridiga byggrätter. Här handlar planändringen om att lägga in en given text i detaljplanen för Älgö:

”Byggnader som tillkommit i laga ordning innan Dp 471 vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna skall ses som planenliga. Sådan ursprunglig byggnad som skadats till följd av brand eller våda får återuppföras.”

Detta låter kanske fint, men vad händer med alla de hus som inte tillkommit ”i laga ordning”, d.v.s. enligt gängse bygglovsförfarande, utan under andra regelverk? Vi talar inte här om svartbyggen. Hur är det överhuvudtaget möjligt att det kan finnas planstridiga hus på Älgö? Detaljplanen är ju skapad med detta bostadsbestånd som givet och som själva förutsättningen för planen och med tilldelade byggrätter.
Här duger inte kommunens knappa redovisningar av den påstådda problematiken. ÄFF vill se fakta. Vilka hus är med och vilka hamnar utanför? ÄFF:s krav är att alla bostadshus tas med!
Kommunen praktiserar enkelt planförfarande vad gäller byggrätterna. Men hela detaljplanen omfattas av förändringen så det finns all anledning att ifrågasätta detta grepp. Det borde inte rymmas inom det enkla planförfarandet som är avsett för mer begränsade åtgärder.

Att detaljplaneändringen gällande byggrätterna sker genom enkelt planförfarande innebär att planen inte ställs ut för granskning. Det är därför jätteviktigt att tycka till nu senast onsdagen den 5 november!

Sänd dina synpunkter till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden MSN 2014/20-214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka
eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2014/20-214 i ämnesraden.

ÄFF:s styrelse säger stopp till planändringarna. Gör det du också! Yttra dig till kommunen senast den 5 november.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

2014-10-29