Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-08-13, Älgöbudgeten

Dokumenterad dålig styrsel i redovisningen
 
ÄFF frågande till den ökade plankostnaden
 
 
Som Älgö Fastighetsägareförening tidigare rapporterat eskalerade kostnaderna för detaljplaneexploateringen av Älgö med ytterligare 30 mkr under årets fyra första månader jämfört med budgeterat, enligt tertialavstämningen sista april.

Det gör Älgöäventyret till det stadsbyggnadsprojekt i Nacka som diffade mest den aktuella perioden och det är pengar som skattebetalarna i Nacka får skjuta till då ju detaljplanen redan slagit i taket vad gäller kostnadsuttag från fastighetsägarna på Älgö. Men ÄFF:s styrelse tycker ändå att det finns anledning att titta lite närmare på hur kostnadsökningen förklaras.

Bristfällig projektering och it-problem vid projektledarbyte är som vi tidigare kortfattat rapporterat förklaringen från ansvariga kommunala tjänstemäns sida och den förklaringen svalde kommunfullmäktige utan vidare analys och sköt till pengar i mitten av juni.

ÄFF:s styrelse har grävt i handlingarna och vi ställer oss frågande inte bara till den häpnadsväckande förklaringsmodellen från kommunens sida utan också till summan som sådan. Det är nämligen dokumenterat dålig styrsel i den kommunala redovisningen av projektet.

Vad av entreprenörens spadtag faktureras som gatukostnad och vad etiketteras som VA? Detta är viktigt att hålla isär, eller som kommunens externa revisor Ernst & Young uttryckte det i sin revision i december, där de riktade kritik mot att kommunen inte har några utarbetade generella riktlinjer för utgiftsfördelningen mellan vatten&avlopp och gata:

”Dessa olika uppgifter ska betalas av olika kollektiv och det är viktigt att det finns tydliga utgångspunkter för hur fördelningen ska gå till”

Ernst & Young, som alltså i sin revision slog ner på avsaknaden av dokumenterade fördelningsprinciper underströk vikten av att kommunen tar fram generella riktlinjer för hur utgifter ska fördelas mellan vatten&avlopp och övriga utgifter i projektet. ÄFF:s styrelse väntar fortfarande på denna uppstramning

Så till den spruckna älgöbudgeten som sådan:

Stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren och exploateringschefen Ulf Crichton förklarar den med rådande brist internt på kompetens och resurser inom den tekniska processen vid projekteringen för detaljplanen 2007-2008, innebärande att man räknat fel vid uppskattningen av mängden sprängsten och massor och som fick till följd att det blev en rejält mycket dyrare historia än beräknat.

Dom skriver i sin tjänsteskrivelse i april att projekteringen enbart granskades av externa resurser och inte alls av interna!
Kan detta vara möjligt? Det låter otroligt om man blickar tillbaka på bemanningen avseende kommunal kompetens på detta område vid denna tid. Som stöd under hela detaljprojekteringen hade de externa konsulterna tio stycken(!) kommunala tjänstemän; sakkunniga inom väg, belysning, landskap, markinlösen, miljöbevakning.

Dåvarande exploateringsingenjör har för övrigt nyanställts som projektledare för detaljplanen, nu som inhyrd från Structor. Hur rimmar det med inkompetensförklaringen? Likaså har dåvarande projektledaren för älgöplanen, via en befattning som chef för den kommunala lantmäterimyndigheten avancerat till markchef i Nacka kommun. Är dom inkompetena eller hittar vi förklaringen till kostnadsökningarna någon annanstäns?

Externa resurser år 2007-2008 var Bro och Betong AB och Rockstore Engineering AB med uppdrag att bistå vid upphandling av konsulter och entreprenörer samt som projekt- och byggledare. För att detaljprojektera planen kontrakterades WSP Samhällsbyggnad AB. Samtliga kontrakterades år 2007 med en initial budget utan takpris på nära 11 miljoner kronor.

Vi är förbluffade över stadsbyggnadsdirektörens och chefen för exploateringsenhetens förklaring till älgöplanens fördyrning, en fördyrning som ger en total kostnad för detaljplanen för Älgö på 411 mkr.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
2014-08-12