Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-08-09, Årsmöteshandlingen

Älgö fastighetsägareförening (ÄFF) inbjuder till årsstämma 2014!

Torsdagen den 14 augusti kl. 18.30 i Handelshögskolans klubbstuga Enoksro, Klubbvägen 22 på Älgö

Från kl. 17.30 serveras korv med bröd vid grillen samt dricka med kaffe.

Alla medlemmar hälsas välkomna till stämman och ett alldeles extra välkommen till vår medlem konstnären Lennart Jirlow som kan skåda tillbaka på ett långt liv som sommarboende på Älgö och som vid årets stämma lovat att berätta om sin barndom på Älgö och om sitt liv som konstnär. Vi har vidare lagt in en informationspunkt i slutet av årsmötet där vi bl. a. efterlyser en dialog med medlemmarna angående problemet med skador på fastigheter i kölvattnet av detaljplaneexploateringen och flaggar för en förestående satsning på grannsamverkan mot brott, m m, se vidare under punkt 18 på dagordningen.

Bifogad verksamhetsberättelse för 2013/2014 ger en inblick i händelserna som stått i fokus för verksamhetsåret. ÄFF har s.k. brutet verksamhetsår, det löper från första maj till sista april.

Om det på stämman kommer upp fråga som kräver omröstning av de närvarande är endast de röstberättigade, som betalat medlemsavgiften under det verksamhetsår som skall behandlas på stämman, alltså fr.o.m. första maj till sista april.

Vid stämman beslutas om medlemsavgiften för innevarande år. I höstbrevet skickar styrelsen en vädjan om att medlemsavgiften betalas senast den 31 december 2014.

Till stämman har medlem som önskar föra upp en fråga till beslut på stämman möjlighet att lämna en motion fram till två veckor före stämmodatum. En motion har inkommit och redovisas i denna kallelse, klicka här för att ta del av den.

Föreningens hemsida, www.algoff.se är ett viktigt forum för ÄFF. Har du ännu inte registrerat dig för ÄFF:s emailutskick så kan du göra det på denna länk.

Vi har noterat ett ökat medlemstal de senaste åren och efterlyser fler som vill aktivera sig i styrelsearbetet. ÄFF är vad vi medlemmar tillsammans gör av den under devisen att tillvarata fastighetsägarnas intressen, inflytande på närmiljö, trivsel och gemenskap.

Än en gång hjärtligt välkomna till årets stämma

Staffan Waerndt, ordf.

För styrelsen i Älgö Fastighetsägareförening

Förslag till dagordning vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Fråga om kallelse behörigen skett till mötet
 4. Val av ordförande och protokollförare till mötet
 5. Val av två justerare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Revisorns berättelse
 8. Fastställande av balansräkning och disposition av överskottsmedel.
  Klicka här för att ta del av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
 10. Motioner
 11. Bestämmande av årsavgiften samt fastställande av tiden för erläggande därav
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av två suppleanter i styrelsen för ett år
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisor
 16. Val av revisorssuppleant
 17. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna
 18. Kortare belysningar om skador på fastigheter, den galopperande plankostnaden, planerade planändringar, grannsamverkan mot brott samt Svärdsöreservatet
 19. Övriga frågor
 20. Konstnären Lennart Jirlow berättar om sitt konstnärskap och om barndomen på Älgö
 21. Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE   2013/2014
Älgö Fastighetsägareförenings styrelse har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten samt däremellan kontinuerliga kontakter per mejl och telefon. Frågor som under året varit föremål för mer intensiv bevakning och ageranden har varit kommunens i höstas planerade kraftiga höjningar av VA-taxorna innebärande olika taxenivåer inom de olika etapperna av en och samma detaljplan, kommunens strax efter årsskiftet aviserade planer på ändringar av detaljplanens byggrätt avseende klassning i vissa fall av byggnader och det dito i våras klubbade förslaget att inleda planförfarande gällande fyra parkeringsytor på Älgö, den exploderande kostnadsspiralen för exploateringen av Älgö och den dåliga transparensen i kommunens offentliga kostnadsredovisningar av detaljplaneprojektet

Styrelsen har vidare  legat på kommunen för bättre parkeringsövervakning med anledning av den kaotiska situationen kring Älgö gård vid större helger och sommarledigheter till följd av mängden uppställda felparkerade bilar. Styrelsen har agerat för räfst och rättarting gällande den bristande disciplinen i vissa fall hos kommunens tjänstemän med avseende på efteranmälning av delegationsbeslut (d.v.s. till tjänstemän delegerade politikerbeslut), bl.a. mot bakgrund av att VA-anslutningsavgifter faktureras utan att lagens krav, på att va-chefens beslut om förbindelsepunktens läge förankrats i politisk nämnd, är uppfyllt.

Styrelsen har hållit sig informerad i älgöangelägenheter genom att följa den politiska processen via kommunens hemsida och i den öppna debatten och genom besök på kommunen för kontroll av aktuella diarier, genom dialog med medlemmar och sakkunniga samt via kommunikation med ansvariga politiker som vi gått i dialog med via mejl, men också via debattinlägg i lokalpressen. Bl.a. i ett uppmärksammat debattinlägg i NackaVärmdöPosten i augusti i fjol där vi ställde den politiska ledningen i kommunen mot väggen till följd av den bristande transparensen vid försöken att hitta svaret bakom den plötsliga och kraftigt ökade kostnaden för VA-utbyggnaden på Älgö. 

Under verksamhetsåret har vi fått propåer från medlemmar med anledning av skador på fastigheter i kölvattnet av detaljplaneexploateringen. Styrelsen har dokumenterat informationen och haft diskussioner kring kommande hantering av problematiken.

Älgö historiegrupp
Älgö historiegrupp har haft sju möten under verksamhetsåret. Under hösten 2013 bildades en redaktionsgrupp för att mer organiserat förbereda produktionen av den bok om Älgö som är målsättningen för gruppens verksamhet. I övrigt har verksamhetsåret bl. a. rymt erfarenhetsutbyte med andra som skrivit böcker om sin hembygd, insamling av material till boken samt ett ö-omfattande upprop innan påsk till älgöbor med intressanta eller roliga historier och gamla bilder att höra av sig.

Övrigt
Styrelsen har deltagit i två protestmöten mot gatukostnader i Villaägareförbundets regi, och under devisen ”allas gator ska betalas av alla via skatten”, det första ett öppet möte om gatukostnader i Nackas förnyelseområden, det andra en politikerutfrågning med de politiska företrädarna i Nacka i panelen.

Styrelsen har tillskrivit kommunens projektledare för detaljplanens genomförande med anledning av att gärdesgården på Sjöängen raserats vid exploateringen och begärt att den återställs, men fått beskedet att det inte kommer att ske.

ÄFF har tagit initiativ till och i samarbete med Skärgårdsstiftelsen satt ut mätutrustning vid Alfredsroviken för att se när påväxt av havstulpaner (Balanus balanus) startar. Detta i syfte att informera de medlemmar som av miljöskäl inte bottenmålar sina båtar.  

Även detta verksamhetsår arrangerades midsommarfirandet av andra krafter än Älgö Fastighetsägareförening som dock ställde medel till förfogande i mån av behov. 

I sedvanlig ordning arrangerades simskola, detta verksamhetsår i regi av älgöbon Lisa Lind/ÄlgöÄventyr som fick tillgång till ÄFF:s bod för sin verksamhet. Boden på barnbadet har under verksamhetsåret gjorts mer funktionsanpassad för dess skilda användningar samt försetts med nya låscylindrar.

Tillsynen av Herrbadhuset har fram till verksamhetsårets utgång skötts av älgöbon Erik Lätt för Älgö Fastighetsägareförenings räkning. ÄFF ansvarar för badet fram till 2022.

Fastighetsägareföreningen har givit ut ett höstbrev som sänts till alla älgöbor samt  delat ett flygblad om Älgö historiegrupp till samtliga fastighetsägare på Älgö. 

Älgö den 5 augusti 2014

Staffan Waerndt       Ingela Walck      Tomas Högström      Ulla Aulenius       Carin Brand

 

EKONOMISK BERÄTTELSE
För att ta del av balans- och resultaträkningen klickar du här.