Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-04-07, Tål kommunens beslut om planändring dagsljuset?

Kommunen drev igenom förslaget till planändringar

ÄFF ifrågasätter de klubbade besluten

Som Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF, redan rapporterat driver Nacka kommun på för ändringar av detaljplanen för Älgö. I mars klubbades två beslut om att inleda planförfaranden. Det handlar dels om ett tillägg till detaljplanen angående byggrätterna med lydelsen ”huvudbyggnader som tillkommit i laga ordning ska ses som planenliga” och dels om en rockad avseende parkeringsytorna på Älgö innebärande;

  • att älgöborna förlorar möjligheterna till parkering vid Ekholmsvägen borta vid dansbanan som istället upplåtes som parkering för gåsöborna
  • att älgöborna som kompensation får den parkeringsplats på Svärdsö som i gällande detaljplan är vikt för gåsöborna. Den parkeringsytan, som ingår i detaljplanen för Älgö, görs alltså allmän.
  • att området för gamla bussvändplatsen vid Älgö Gård inte får gräsyta och återgår till Barnbadet som det var en del av fram till 80-talet, utan istället blir parkeringsplats för allmänheten inklusive älgöbor.
  • att ett antal parkeringsplatser vid Kyrksundsvägen intill Älgömaren, som enligt gamla förhållanden varit allmänna, upplåts till gåsöborna.


Det handlar alltså om två olika planförfaranden. I det ena fallet, parkeringsytorna, är det frågan om ett normalt planförfarande, ärendet går alltså på remiss till älgöborna i stort. I det andra, plantillägget, gällande påstådda planstridiga byggrätter, är det frågan om enkelt planförfarande och endast en mindre grupp fastighetsägare som klassas som berörda får komma till tals.

Tycker du att det är fel att de aktuella planförfarandena inleds och anser att du har på fötterna för att ifrågasätta lagligheten bakom de nu fattade besluten att inleda planförfarande så har du möjlighet att begära laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten. Men det brådskar. Senast på onsdag (9 april) måste din begäran vara inne. Tryck på endera av länkarna nedan så hittar du ÄFF:s förslag till mall för respektive överklagande. De måste ha inkommit till Nacka kommun senast den 9 april men begär anstånd med komplettering av talan om du behöver mer tid.

Några av ÄFF:s ledamöter kommer att lämna in kompletta överklaganden som ni har möjlighet att helt och hållet lägga till grund för er talan eller, om så önskas, att saxa ur. Men då tiden är knapp är det lämpligt att initialt använda sig av mallarna.

För besluten om att inleda planförfaranden hänvisar vi till Nacka kommuns hemsida www.nacka.se klicka på ”om nacka” och sedan klickar du in dig på protokoll från nämndsammanträden och vidare in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden där du kan gå in på aktuellt sammanträde (7 mars) och läsa protokollen. Även underlaget till beslutet, tjänsteskrivelsen, finns redovisad.

Lycka till!

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF

2014-04-07

ĉ
Älgö FF,
3 aug. 2014 15:15
Ċ
Älgö FF,
3 aug. 2014 15:16