Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-03-06, Ja eller nej till planändring?

Ändringen av Älgöplanen

ÄFF kritisk till kvalitén i beslutsunderlagetVid nämndsammanträdet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 mars ska ledamöterna bl.a. ta ställning till ändringar av detaljplanen för Älgö. Klubbas tjänstemännens förslag inleds ett planförfarande som bl.a. syftar till att göra parkeringsplatser i området för den gamla bussvändplatsen som enligt nu gällande plan ska återföras till Barnbadet. Det handlar också om att ta ställning till förändrade byggrätter. ÅFF är kritisk till den låga kvalitén i det beslutsunderlag som utgör grund för politikernas ställningstagande. Nedan kan du ta del av vår skrivelse till ledamöterna i nämnden inför sammanträdet.

Egentligen ska man inte kunna ändra en detaljplan, regelverket ger mycket begränsade möjligheter. Bakgrunden till detta är att man ska känna sig trygg i att vad som en gång beslutats gäller planen igenom och för att detaljplaner inte får utvecklas till lapptäcken av överlappande bestämmelser.ÄFF:s brev till politikerna


Till


Nämndledamöterna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun


Nämndsekreterare i M & S


Registrator

 

 
Angående punkterna 8 och 9 på dagordningen vid Miljö- & stadsbyggnads sammanträde fredagen den 7 mars/ Planändring gällande detaljplanen för Älgö

Sammanträdet i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden imorgon fredag har två propåer från planenheten om ändring av gällande detaljplan för Älgö, Dpl 471. Det handlar dels om så kallade planstridiga byggrätter, punkt 9, som planenheten via enkelt planförfarande vill göra planenliga och dels om utökning av parkeringsytorna på Älgö, punkt 8, innebärande bl. a. att älgöborna fråntas möjligheten att parkera på den s.k. Ekholmsparkeringen och istället hänvisas till Svärdsöparkering samt till området vid Älgö Gård som enligt gällande plan ska ingå i Barnbadet. Gällande parkeringsytorna så ska enligt planenheten normalt planförfarande tillämpas.
 
Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF, vill uppmärksamma på lagstiftningens restriktiva hållning gällande en antagen detaljplan. I princip ska den inte ändras under genomförandetiden. Sker detta nu ändå är det av yttersta vikt att ett beslut om att tillåta ett planförfarande i syfte att ändra en detaljplan vilar på väl utredda och genomlysta grunder, samt naturligtvis att beslutet är av sådan art att det ryms i den högst begränsade öppning lagstiftnigen ger för planändringar.
 
Älgö Fastighetsägareförening är av den uppfattningen att de två beslutsunderlag som nu serveras Miljö och Stadsbyggnad för ställningstagande inte håller måtten;

Av tjänsteskrivelsen avseende frågan om planändring gällande parkeringsytor framgår inte att denna inte hade aktualiserats om kommunen inte föranstaltat att gåsöborna (Gåsö Vägsamfällighet) gick in med en komplettering till sin ursprungliga, ej planstridiga, ansökan om anläggningsförrättning för parkeringsplatser.
 Vi noterar också bl.a. att planenhetens formulering i nämnda tjänsteskrivelse, sid 3, tredje stycket, angående att ”detaljplaner får ändras under pågående genomförandetid om det råder olägenheter av stor allmän vikt”, saknar den viktiga upplysningen om att detta bygger på förutsättningen att förhållandet inte har gått att förutse under planläggningsskedet.

Att det skulle råda olägenhet av stor allmän vikt kan ifrågasättas mot bakgrund av ovan framförda. 

Vi menar också att ett beslut utifrån nu aktuellt beslutsunderlag inte fyller kraven enligt PBL 5 kap 3§ vad gäller kartredovisningen.

Av tjänsteskrivelsen avseende planstridiga byggrätter så har Älgö Fastighetsägareförenings styrelse inte lyckats få tillgång till den inventering som ska ha gjorts med avseende på här aktuell problematik. Den föreligger inte heller som beslutsunderlag för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Tjänsteskrivelsen, som utgör enda beslutsunderlag vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde, är oprecis rättsligt sett i sina vaga och tvetydiga skrivningar. Risken förefaller stor att det inte blir den avgränsning till den målgrupp som är avsedd. Antalet berörda fastigheter/tomter anges till tio, men omfattningen förefaller kunna bli en helt annan, och målgruppen för övrigt också. Detta är knappast till fylles som grund för ett planbeslut, och då absolut inte ifråga om enkelt planförfarande. Frågan är om det överhuvudtaget är förenligt med 5 kap 3 §.
 
Älgö Fastighetsägareförening finner det  oroande att en så dyr och genomprocessad detaljplan som Detaljplanen för Älgö är behäftad med sådana brister som nu görs gällande av planenheten, som ju är den som borde vara proffs på området planläggning. En ledstjärna för ett planarbete enligt plan- och bygglagen ska ju vara TYDLIGHET.
 
Älgö Fastighetsägareförenig ifrågasätter, mot bakgrund bl.a. av de nu aktuella påstådda bristerna i detaljplanen, men också mot bakgrund av andra tillkortakommanden som exempelvis dess avsaknad av grundkarta, om det inte föreligger skäl att göra en övergripande översyn av kvalitén i detaljplanen för Älgö som steg ett innan planändringar förs på tal.
 
Detta brev kommer också att läggas ut på ÄFF: s hemsida
www.algoff.se.
 
Älgö den 6 mars 2014
 
Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening

/Staffan Waerndt