Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-03-04, Kommunen vill ändra detaljplanen

Nacka kommun vill ändra i detaljplanen för Älgö. Biträdande planchef Angela Jonasson har i mail till Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF. meddelat att Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden får frågan på sitt bord vid ett tidigarelagt nämndsammanträde nu på fredag, den 7 mars. Det handlar om att ta ställning till om planarbete ska inledas eller ej. Information om de aktuella åtgärderna ska enligt kommunen finnas på www.nacka.se/algo. Styrelsen för ÄFF har inte hittat någon information där. Däremot har vi av planchefen fått veta att det dels handlar om en planändring gällande byggrätter och dels om en planändring för fyra parkeringsytor.

Vad ÄFF erfarit gällande parkeringsytorna handlar det om att säkra tillgången på parkeringsplatser på Älgö fullt ut åt gåsöborna.

Enligt nu gällande detaljplan ska bortåt hälften av de nya parkeringsplatser som är vikta för gåsöborna lokaliseras till Svärdsö. Där vill kommunen nu istället att allmänheten ska kunna parkera och istället upplåta ytterligare markområde på Älgö för gåsöbornas parkering. Det ryktas om olika alternativa placeringar.

Älgö Fastighetsägareförening vände sig i december till kommunen för information om de inventeringar med avseende på planstridigheter av bl.a. detaljplanen för Älgö som ska ha genomförts enligt Miljö- och stadsbyggnadsnämndens decembersammanträde. Beskedet till oss var att det inte gjorts någon inventering. Nu är man alltså ändå på väg till politiskt ställningstagande om att inleda planförfarande för ändringar av detaljplanen för Älgö.

Detta är helt på tvärs mot kommunens hittillsvarande deklarerade hållning och själva iden med en redan färdigprocessad och antagen detaljplan. För att citera en tjänsteskrivelse från just Nacka kommun (Miljö- och Stadsbyggnad 1 feb. 2010) så får en planändring inte göras under den så kallade genomförandetiden.

Genomförandetiden är en garanti för fastighetsägarna i området att de rättigheter som detaljplanen medger inte kommer att förändras under den utsatta tiden. En planändring under genomförandetiden kan, enligt nämnda tjänsteskrivelse, endast drivas igenom om ingen berörd fastighetsägare, d.v.s. ingen av Älgös fastighetsägare, är emot förändringen. Undantaget är enligt plan- och bygglagen, PBL, om det finns något av allmän vikt som inte kunde förutses när detaljplanen togs fram.

När det gäller gåsöbornas parkeringsplatser och gällande byggrätter så kan inte ÄFF:s styrelse se att det kan finnas något av allmän vikt som inte kunde förutses när detaljplanen togs fram. Trots det avser kommunen av allt att döma att jobba för ändringar av gällande detaljplan för Älgö.

ÄFF:s styrelse återkommer i denna fråga när vi vet mer.

Älgö Fastighetsägareförening
2014-03-04