Info‎ > ‎2014‎ > ‎

2014-02-17, Och så sprack detaljplanebudgeten igen....

Kostnaden per tomt astronomiska 680.000 kronor

Så var det dags igen, budgeten för detaljplaneexploateringen av Älgö har än en gång spruckit och tjänstemännen kräver nya miljoner för att klara kostnadsspiralen.

Tre gånger om året görs budgetavstämningar av exploateringskostnaderna för älgöplanen, nu senast vid årsskiftet. Det är de röda siffrorna i denna som nu är föremål för politiskt ställningstagande.

Det handlar om kostnadsökningar på 25 miljoner kronor sedan föregående avstämning 31 augusti 2013. Tjänstemännen begär nu 16,4 mkr i tillskott av politikerna. Resten av budgetunderskottet täcks dels upp av den höjning av VA-anslutningsavgiften som trädde i kraft vid årsskiftet. 6 mkr genererar den höjningen när VA-anslutningsavgifterna inom etapp 3 förfaller till betalning. Dels har man reviderat kostnaderna för markinlösen och ledningsrätt som nu beräknas till ett 2,6 mkr lägre belopp.

Dimridåerna kvar
Älgö Fastighetsägareförenings (ÄFF:s) styrelse är kritisk till kommunens oförmåga att hålla budget och till det undermåliga underlag som utgör grund för politikernas ställningstagande. Såväl kommunens externa som interna revisorer har riktat kritik mot den dåliga transparensen i kommunens beslutsunderlag, men det förefaller inte ha satt några märkbara spår. Dimridåerna kvarstår.

Enligt den tjänsteskrivelse som ligger till underlag för politiskt ställningstagande utgörs den största kostnadshöjningen av ”reglering av entreprenörens kostnad/tilläggsarbeten etapp 1” om 12,5 mkr, men någon närmare redovisning lämnas inte. Dito med övriga kostnadsökningar. Inte heller framgår det hur kostnadsökningen fördelar sig mellan gatu- och VA-kostnader.

ÄFF styrelse har stämt av VA- och Gatukostnaderna mot föregående budget den 31 augusti 2013. Jämför man siffrorna rakt av har VA-anläggningskostnaden ökat med drygt 8 mkr. Det krävs en förklaring, inte minst mot bakgrund av att kommunen så sent som i slutet av november fastställde nya VA-anslutningsavgifter med siktet inställt på självfinansiering av den enligt kommunen underfinansierade VA-verksamheten. Nu äts alltså hela höjningen, och mer än det, upp av ökade kostnader. Dessa borde redan varit kända vid beslutet om höjda VA-anslutningsavgifter i höstas.

ÄFF kräver kontroll
ÄFF:s krav är att ansvariga politiker i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige inte går till beslut angående budgetförslaget utan en ordentlig genomlysning av kostnadsbilden, innefattande kontroll av kostnadsföringen mellan gata och VA så att fastighetsägarna inte riskerar att finansiera gatuexploateringen via VA-anslutningsavgiften. Va-lagen föreskriver vattentäta skott på den fronten och då håller det inte att fatta beslut utan transparens, vilket tyvärr skett vid sammanträdet i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 11 februari.

Totalkostnaden för Älgös detaljplan, som initialt var kostnadsberäknad till 221 mkr, är nu uppe i drygt 380 mkr, eller drygt 680.000 kr per tomt på Älgö. Hissnande siffror!

Älgö den 17 februari 2014

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening, ÄFF