Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

1. Sammanfattning

Under vintern har styrelsen bevakat kommunens handläggning av frågorna
kring genomförandet av detaljplanen för Älgö.
Styrelsen har, genom intensiv brevväxling med kommunen, följt upp och ställt frågor till politikerna och tjänstemännen i samband med Nackalistans interpellation i kommunfullmäktige om ÄVF:s förslag att använda ”vägverksmetoden” för vägupprustning. Längre ner i detta dokument återger vi dels interpellationen i hela sin längd dels ÄFF:s brevväxling med kommunen.

OM NACKA LISTANS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 4 februari 2008 BESVARAD AV ERIK LANGBY I KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 mars 2008.
Styrelsen för ÄFF följde debatten i kommunfullmäktige i Radio Nacka den 3 mars då interpellationen debatterades och besvarades av Erik Langby, ordf. i kommunstyrelsen.

Interpellationen är grundad på Älgö Vägförenings förslag till vägupprustning enligt Vägverkets metod jämfört med kommunens mycket dyrare upprustningsförslag.
Interpellationen, som presenterades för KF i slutet av februari 08, besvarades av Erik Langby en månad senare på efterföljande kommunfullmäktige sammanträde den 3 mars.

Kommer Du ihåg Erik Langbys uttalande i kommunfullmäktige den 11 dec. 2006 då detaljplan för Älgö antogs? Så löd den:

”Vi kommer, när vägupprustningen i detalj ska planeras, särskilt gå igenom de förslag som bl.a. vägföreningen tagit fram för att pröva om billigare metoder kan användas än de som hittills legat till grund för kostnadskalkylerna.” Erik Langby.

Du kan själv bedöma hur handläggningen av interpellationen har gått till om Du läser bifogad brevväxling mellan ÄFF:s styrelse och politiker/tjänstemän.

STYRELSENS SAMMANFATTNING ÖVER INTERPELLATIONENS HANDLÄGGNING UTIFRÅN NEDAN BIFOGAD BREVVÄXLING:
Styrelsen finner att politikernas besvarande av interpellationen inte har varit seriös.

Under kommunfullmäktiges debatt den 3 mars dömde tre stycken politiker godtyckligt och utan grund ut Vägförenings förslag till vägupprustning.

Tre stycken politiker – Erik Langby (m), Jan-Eric Jansson (kd) och Ingegerd Thorngren (m) – den sistnämnda med en viss reservation - dömde ut den 3 mars i kommunfullmäktige ÄFF:s förslag till vägupprustning enligt Vägverkets metod. Som grund för det hänvisade politikerna dels till muntlig information dels till Exploateringsenhetens utredning. En utredning som självaste direktörn i Tekniska Nämnden (som basar över Exploateringsenheten) i mars 08 betonar i brev till ÄFF ”att det är ett material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget inte har någon uppfattning om.”

Grundlösa och godtyckliga politiska uttalanden
Politikerna har offentligt uttalat sig grundlöst och godtyckligt i kommunfullmäktige då de som stöd för sina uttalanden hänvisat till ett arbetsmaterial som till och med tjänstemännen inte på något sätt gått igenom och inte har någon uppfattning om.

Tjänstemännen tvivelaktiga agerande i samband med ÄFF:s begäran om att ta del av Exploateringsenhetens utredning
De tog många vändor innan styrelsen äntligen fick ta del av rubricerad utredning.
Politikern och debattören Jan-Eric Jansson återkom aldrig till styrelsen med den utlovade informationen som han meddelade oss att han fått muntligen ”från de geologiska undersökningar som gjorts”

Vi adresserade då vår begäran om att ta del av utredningen till Göran Helin, Direktör för Tekniska Nämnden, behörig att besluta i frågan. Denne bollade begäran till planchefen Andreas Totschnig som i sin tur bollade begäran vidare till projektledaren för Detaljplan för Älgö Jonas Nylander, exploateringsingenjör. Denne vägrade i brev att lämna ut materialet samt hänvisade oss att skriva till Stadsjuristen som enligt honom skulle formulera ett avslag.

Vi nöjde oss inte med det negativa svaret. Då adresserade vi om begäran till de båda direktörerna, Anders Ekengren och Göran Helin. Den sistnämnde lovade att lämna ut materialet med följande ord:
”Javisst ska Ni få materialet. Vill bara betona att det är ett material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget inte har någon uppfattning om”

Jonas Nylander, Exploateringsenheten mailade då materialet till oss ”Med reservation för mindre ändringar när vi har granskat den internt.”

Exploateringsenhetens konsultutredning är daterad 2008-04-02 – en månad efter det att kommunfullmäktige behandlade interpellationen den tredje mars!
När vi äntligen tog del av den begärda utredningen kunde vi med stor häpnad konstatera att den är daterad 2008-04-02, en månad efter det att kommunfullmäktiges höll sitt sammanträdde den 3 mars då Erik Langby, Ingegerd Thorngren samt Jan-Eric Jansson grundade sina uttalande emot ”vägverkets metod” med hänvisning till just den nämnda utredningen – en utredning som över huvud taget inte fanns till vid den tidpunkten!