Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

5. Info till gruppledarna i Nackas politiska partier

Till gruppledarna i Nackas politiska partier 2008-04-15

Cathrin Bergenstråhle (m) Från
Kaj Nyman (s) Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)
Monica Brohede Tellström (fp)
Majvor Nilsson (kd)
Susanne Ekblom (s)
Rolf Wasteson (v)
Roland von Malmborg (mp)
Kerstin Nöre Söderbaum (mp)
Christina Ståldal (nl)
Johan Wouters (c)
Hans Peters (c)
 


BETRÄFFANDE POLITIKERNAS BESVARANDE AV NACKA LISTANS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE den 3 mars 2008.

 

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening finner det viktigt att gruppledarna för de olika politiska partierna i Nacka kommun får kännedom om nedanstående fakta beträffande det besvarande som rubricerad interpellation fick i fullmäktige den 3 mars 08:
 

Hänvisning till en rapport som inte fanns vid tidpunkten för fullmäktiges sammanträde.
Ordföranden i kommunstyrelse Erik Langby samt Jan-Eric Jansson och Ingegerd Thorngren besvarade Christina Ståldals interpellation genom att hänvisa till en s.k.rapport/utredning.

Vid följande efterforskning för att få ta del av rapporten och brevkontakt med Tekniske Direktören har styrelsen för ÄFF kunnat konstatera att det över huvud taget inte fanns någon rapport att hänvisa till vid tidpunkten för fullmäktiges sammanträde den 3 mars 08.

Konsultrapporten i fråga, se not 1, som Tekniske Direktören mailat till oss är daterad 2008-04-02, d.v.s. en månad senare än den 3 mars då ovan nämnda politiker hänvisade till den i fullmäktige. Dessutom är rapporten inte ens granskad av ansvariga tjänstemän i Exploateringsenheten. Allt enligt Teknisks Direktörens, Göran Helin, eget uttalande i följande mail till styrelsen daterad 17 mars som vi härmed återger:

”Javisst ska Ni få materialet. Vill bara betona att det är ett material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget inte har någon uppfattning om” Göran Helin.

För er information hänvisar vi till vår hemsida www.algoff.se där vi lagt ut all vår efterforskningsbbdokumentation kring rubricerad fråga inklusive vår brevväxling med politiker och ansvariga tjänstemän.

Med vänliga hälsningar


Hans Lönn
Ordf. Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen

Not 1:
Rapporten är upprättad av BRO & BETONG AB som anlitats av Exploateringsenheten som projekt- och byggledare samt för att bistå kommunen i upphandling av konsulter och entreprenörer i genomförandet av detaljplan för Älgö – VA- och vägarbeten. För ytterligare detaljer se ÄFF:s separat anmälan till förtroenderevisorerna där vi tar upp problematiken kring Exploateringsenhetens konsultupphandlingar