Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

3. Anmälan till förtroenderevisorerna

Till förtroende revisorerna i Nacka kommun 2008.04.15

Ordförande Ingrid Ehrenholm-Raukas
Anders Lundqvist
Birger Berggren
Christer Wahlgren
Berthil Håkansson
Henrik Sundström 
 

Angående Exploateringsenhetens utförda konsultupphandlingar för drygt 10 miljoner kronor för projektering av detaljplan för Älgö vars VA- och gatukostnader är beräknade till 233 miljoner kronor att fördelas mellan Älgös fastighetsägare och VA-kollektivet respektive skattekollektivet. (1660 kr per skattebetalare i Nacka kommun)

Exploateringsenheten har tecknat konsultupphandlingar för genomförande av detaljplanen för Älgö för budgeterade dryga tio miljoner kronor utan föreliggande politiska beslut, utan öppen konkurrens och trots att planen inte vunnit laga kraft. Föreliggande fakta vittnar om uppenbara brister i tjänstemannahanteringen av de utförda upphandlingarna. Dessa brister samt oviljan från tjänstemannasida att med full insyn redogöra för ekonomiska kalkyler tryggar inte för en korrekt hantering av skattebetalarnas medel och inte heller för en öppen och korrekt hantering av detaljplanens genomförande.
Ärendets registrering: 179/2005 KFKS 2005-03-18.

STYRELSEN FÖR ÄLGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING ANMÄLER HÄRMED EXPLOATERINGSENHETENS UTFÖRDA KONSULTUPPHANDLINGAR TILL FÖRTROENDEREVISORERNA.

Motiven till styrelsens anmälan:
Efter en diger brevväxling mellan styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening och ärendets ansvariga tjänstemän enligt bilaga 1 samt Exploateringsenhetens offentliga handlingar i kronologisk ordning enligt bilaga 2 kan vi konstatera följande:

Inga belägg finns som styrker att konsultupphandlingarna, vilka utfördes år 2007, skulle ha föregåtts av vare sig politiskt beslutat exploateringsprojekt eller beslutat investeringsmedel för projektet. Trots det hävdar ansvarig tjänsteman sin rätt till delegationsbeslut, vidare delegering och tecknande av konsultupphandlingar enligt ramavtal.

Påstått delegationsbeslut har inte efteranmälts av ansvariga tjänstemän vare sig till Kommunstyrelsen eller Tekniska nämnden. Berörda politiska instanser är således ovetande om Exploateringsenhetens tecknande av konsultupphandlingar för över 10 miljoner kronor.

Intresseanmälan enligt ramavtal avseende projektering och genomförande av exploatering skickades ut 2007-08-16. Som kontakter för intressenternas eventuella frågor hänvisades till Rockstore Engineering samt Bro & Betong AB trots att dessa två företag inkommit med offerter först två månader senare (2007-10-25) med för övrigt fyra månader antedaterad tidsplan. (2007-06-15 tom 2008-06-30).

Rockstore Engineering AB (budget 569 800 kr) samt Bro & Betong AB (budget 555 000 kr) tecknade långt senare avtal med kommunen - 2007-11-05 – för att verka som dels externa företrädare för kommunen vid upphandling av konsulter och entreprenörer dels som projekt- och byggledare. Deras första projekteringsmöte/uppstart med den senare upphandlad projekteringskonsult WSP ägde rum 2007-10-16 en dag innan WSP inkommit med offert.

Det är oacceptabelt att kommunens tjänstemän, avlönade med skattemedel och därmed i tjänst för de allmännas bästa ska kunna överföra sitt ansvar att företräda kommunen till en extern näringsidkare vid val av övriga näringsidkande konsulter och entreprenörer. Ett sådant förfarande öppnar vägen för korruption och kartellbildning inom ett nätverk av kommersiella intressenter.

Fem stycken konsultföretag inbjöds att anmäla intresse varav fyra stycken hoppade av p.g.a. resursbrist. Kommunen tecknade avtal med det enda kvarvarande företaget WSP Samhällsbyggnad enligt beställning daterad 2007-11-05 och tidplan oktober 2007 till april 2009. Budget: 8 975 000 kr. Åtagande: färdigställa bygghandlingar för vatten- och avlopp samt vägar och utföra förfrågningsunderlag.

Flera bristande omständigheter kring kommunens val av konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad som projektör för detaljplan för Älgö kan inte annat än tolkas som partiska.

Upphandlingen har inte skett i konkurrens då WSP blev det enda företag som inkom med offert efter det att de övriga fyra inbjudna hoppat av. De ansåg sig inte ha resurser att fullfölja projektet.

Inkompetent tjänsteutövning att inte bjuda in likvärdiga resursstarka företag för att trygga ett konkurrerande offertgivande under likvärdiga villkor.

Oacceptabelt av ansvariga tjänstemän att handla upp ett konsultföretag utifrån en enda anbudsgivare för ett projekt av en sådan dignitet som detaljplan för Älgö med en prislapp på 233 miljoner kronor. Offentlig upphandling fordras.

Omdömeslöst av Exploateringsenheten att godkänna WSP:s underkonsult Skandinavisk Kommunal Teknik AB för att projektera vatten- och avlopp då företaget i fråga är leverantör av komponenter till LTS-systemet, som ingår i föreslagen lösning av VA-frågan.Det är vida känt att en konsult inte får samarbeta med en potentiell leverantör.

Partiskhet åberopas. Kommunens f.d. handläggande arkitekt för detaljplanen för Älgö, Anna Galli, är numera anställd på WSP Samhällsbyggnad. Under hennes kommunala tjänst som handläggande arkitekt prickades hon av JO för obehörigt beslutstagande i samband med att hon vägrade tillgängliggöra inkomna samrådssvar. Efter hennes avgång från kommunen blev hon anställd hos WSP inom avdelningen Samhällsbyggnad och därifrån anlitades hon några år på konsultbasis som handläggande arkitekt för Älgö.

Oviljan från tjänstemannasidan att med full insyn redogöra för ökningar i den ekonomiska kalkyl under mål och budget de presenterat i kommunfullmäktige.
Ansvariga tjänstemän har inte lyckats redogöra för 12 miljoners utgiftsökning i projektkalkylen för Älgö med totalsumma 233 miljoner de presenterade för fullmäktige i slutet av år 2007 jämfört med dito summa i fullmäktige år 2006 då planen antogs och inte heller för summan –13,382 miljoner kronor i delposten ”Utfall historiskt”.
Stadsbyggnadsdirektörens svar: ”Den specifikation över det historiska
ekonomiska utfallet för Älgö som Ni vill att vi redogör finns inte fullständigt
sammanställd”

Oacceptabelt, det handlar om miljontals kronor i tjänstemännens kalkyler som tjänstemännen inte kan redogöra för och som de har offentliggjort i fullmäktige, därmed ska sammanställningar i kalkylen lämnas ut och inte lämnas utanför all offentlig insyn.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening poängterar härmed att utgiften på 233 miljoner kronor står för investeringar i vägar och VA. Enligt beslut taget i kommunstyrelsen då ”Ersättning för gatukostnader” antogs år 2006 var den totala summan 145 miljoner för gatukostnader respektive 76 miljoner för VA- investeringskostnader, alltså 221 miljoner kronor totalt, d.v.s. 12 miljoner lägre än exploateringsenhetens kalkyl för 2008.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening kräver och tar för givet att förtroenderevisorerna går till grunden för att åtgärda:

- Dels de flertaliga överträdelser i fråga om Sveriges Rikes lagar med dess intentioner som framgår av dokumentationen
- Dels tjänstemännens överträdelser att inte redovisa de pengar de är satta att förvalta för kommunens räkning.
- I syfte att rätta till överträdelserna, stärka medborgarnas förtroende för Nacka kommun och för ett demokratiskt samhälle som motverkar korruption


Med vänliga hälsningar

Hans Lönn
Ordf. för Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen

BIFOGAS: (Bilagorna läggs inte ut på hemsidan eftersom dokumentationen finns ovan)

Bilaga 1: Angående genomförande av detaljplan för Älgö – Brevväxling i kronologisk
ordning mellan Älgö Fastighetsägareförening och kommunens tjänstemän under december 2007 och februari 2008. (24 sidor)

Bilaga 2: Angående genomförande av detaljplan för Älgö – Exploateringsenhetens
handläggning av konsultupphandlingar för projektering av vatten- och avlopp och vägar på Älgö – Redovisning i kronologisk ordning av Exploateringsenhetens
handläggning av rubricerade konsultupphandlingar utifrån kommunens allmänna
handlingar. (3 sidor)