Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

4. Angående interpellation till förtroenderevisorerna

Till förtroende revisorerna i Nacka kommun 2008-04-15

Ordförande Ingrid Ehrenholm-Raukas Från
Anders Lundqvist Styrelsen för
Birger Berggren Älgö Fastighetsägareförening
Christer Wahlgren
Berthil Håkansson
Henrik Sundström
 

BETRÄFFANDE POLITIKERNAS BESVARANDE AV NACKA LISTANS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE den 3 mars 2008.


Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening anmäler härmed till kommunens förtroenderevisorer det märkliga besvarande som Christina Ståldals interpellation fick i kommunfullmäktige den 3 mars 2008.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening hemställer att revisorerna undersöker och granskar händelsen som vi finner är graverande och av högsta intresse för våra medlemmar ur miljömässig- och ekonomisk synpunkt.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening avvaktar vänligen revisorernas svar i denna för våra medlemmar viktiga fråga.
 

Hänvisning till en rapport som inte fanns vid tidpunkten för fullmäktiges sammanträde.

Ordföranden i kommunstyrelse Erik Langby samt Jan-Eric Jansson och Ingegerd Thorngren besvarade Christina Ståldals interpellation genom att hänvisa till en s.k. rapport/utredning.

Vid följande efterforskning för att få ta del av rapporten och brevkontakt med Tekniska Direktören har styrelsen för ÄFF kunnat konstatera att det över huvud taget inte fanns någon rapport att hänvisa till vid tidpunkten för fullmäktiges sammanträde den 3 mars 08.

Konsultrapporten i fråga, se not 1, som Tekniske Direktören mailat till oss är daterad 2008-04-02, d.v.s. en månad senare än den 3 mars då ovan nämnda politiker hänvisade till den i fullmäktige. Dessutom är rapporten inte ens granskad av ansvariga tjänstemän i Exploateringsenheten. Allt enligt Tekniske Direktörens, Göran Helin, eget uttalande i följande mail till styrelsen daterad 17 mars som vi härmed återger:

”Javisst ska Ni få materialet. Vill bara betona att det är ett material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget inte har någon uppfattning om” Göran Helin.

För er information hänvisar vi till vår hemsida www.algoff.se där vi lagt ut all vår efterforskningsdokumentation kring rubricerad fråga inklusive vår brevväxling med politiker och ansvariga tjänstemän.

Med vänliga hälsningar

Hans Lönn
Ordf. Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen

Not 1:
Rapporten är upprättad av BRO & BETONG AB som anlitats av Exploateringsenheten som projekt- och byggledare samt för att bistå kommunen i upphandling av konsulter och entreprenörer i genomförandet av detaljplan för Älgö – VA- och vägarbeten. För ytterligare detaljer se ÄFF:s separat anmälan till er förtroenderevisorer där vi tar upp problematiken kring Exploateringsenhetens konsultupphandlingar.