Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

7. Fortsatt dialog med Erik Langby

Erik Langby
Kommunstyrelsens ordf.

Från Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)
2008-04-09

 

BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANGÅENDE UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –

 

Styrelsen för ÄFF har tagit del av protokollet från kommunfullmäktiges möte den 3 mars där du besvarar Christina Ståldals interpellation om upprustning av Älgös vägar.
Under rubriken ”Miljökonsekvensutredning gjord” svarar du enligt följande:

”I interpellationen frågas varför någon miljökonsekvensutredning inte gjorts, men så är fallet (ligger på www.nacka.se). Erik Langby.

Styrelsen för ÄFF skulle uppskatta om du vänligen skickar till oss ett E-postbrev med dokumentet innehållande den miljökonsekvensutredning du hänvisat till enligt ovan.

Vi är tacksamma för ett snabbt E-post svar från dig.
Med vänliga hälsningar


Hans Lönn
Ordf. i Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen
======================slut brev till Erik Langby=================================

----- Original Message -----
From: "Langby, Erik" <erik.langby@nacka.se>
To: "Hans Lönn" <info@fastighetsanalys.se>
Cc: "berthanna Gradin" <teatertrix@yahoo.se>; "Curt Appelgren"
<camab@tele2.se>; "Carin Brand" <carinbrand@hotmail.com>; "Registrator"
<registrator@nacka.se>
Sent: Wednesday, April 09, 2008 10:11 AM
Subject: SV: Miljökonsekvensbeskrivning


Hej!
Bif. länk till det dokument som avsågs. Finns andra frågor rörande DP Älgö
vänligen kontakta Miljö&stadsbyggnad.
http://infobanken.nacka.se/www/bo_bygga/planer/pagaende_planer/projekt/algo/5antagande2/planhandlingar/mkb.pdf

Med vänlig hälsning
Erik Langby
=========================slut brev från Erik Langby=======================
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Lönn [mailto:info@fastighetsanalys.se]
Skickat: den 17 april 2008 08:19
Till: Langby, Erik
Kopia: Curt Appelgren; Carin Brand; berthanna Gradin
Ämne: Miljökonsekvensbeskrivning

Hej Erik!
Här får Du litet mer att bita i!
För styrelsen i Älgö Fastighetsägareförening Hans Lönn
=================================================================

Erik Langby Från Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)

Kommunstyrelsens ordf.

 


BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANGÅENDE UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –

Styrelsen för ÄFF tackar för ditt svar av den 9 april 2008 där du hänvisar till Miljö & Stadsbyggnads “miljöredovisning” med betoning på ”redovisning”. Detta för att undvika att den uppfattas som varande en regelrätt ”Miljökonsekvensbeskrivning”. En sådan har av M & S inte ansets vara relevant för detaljplanen för Älgö, då M & S har bedömt att miljöpåverkan inte kommer att bli påtaglig.

Tyvärr så finner styrelsen att ditt svar inte är relevant för den ställda fråga som Christina Ståldal väckt i sin interpellation. Anledningen är att den av kommunen upprättade ”Miljöredovisningen” inte över huvud taget belyser den miljöpåverkan som upprustningsarbeten kommer att generera under utbyggnadsfasen, varken på själva Älgö eller längs Solsidans lokala vägar – vilket är brukligt i dylika sammanhang.

I interpellationen efterlyses en jämförelse av de konsekvenserna för miljön som kommunens förslag till vägupprustning leder till jämfört med Älgö Vägföreningens upprustningsförslag för vägarna enligt vägverkets metod.
Det är nyckeln till Christina Ståldals fråga. En interpellationsfråga som har väckt intresse hos flertaliga av våra medlemmar och som de kräver att få ett svar på.

Frågan är alltså obesvarad. Vi vill gärna lyfta upp frågan genom att citera följande stycke i interpellationen:

”Utbyte av vägarnas överbyggnad, enligt kommunens förslag, genererar mellan 8 till 17gånger flera byggtransporter än enligt Älgö Vägföreningens föreslagen
upprustningsmetod.” ….”En miljökonsekvensbeskrivning krävs för utbyggnadsfasen.”

Styrelsen för ÄFF fortsätter gärna en dialog med Dig och för våra medlemmars bästa utifrån synvinkeln i interpellationen, d.v.s. en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning för kommunens förslag jämfört med en dylik för vägföreningens förslag enligt vägverkets metod – det som är själva kärnan i interpellationen.

Saltsjöbaden den 17 april 2008

Hans Lönn
Ordf. i Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen
===========================slut ÄFF:s brev============================

SV: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Skickat: den 17 april 2008 10:43:14
Till: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se); Registrator (registrator@nacka.se)
Hans!
Tack för ditt e-brev. Jag har överlämnat det till Tekniska nämnden (TN), som inom kommunen ansvarar för kommunens vägar resp. vatten&avlopp. TN är rätt instans för fortsatta diskussioner om vägfrågorna på Älgö.
Med vänlig hälsning
Erik Langby

======================slut Erik Langbys brev============================


Re: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Skickat: den 20 april 2008 20:26:59
Till: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se)
Hej Erik.

Styrelsen har, dock med ett stort mått av besvikelse, taget emot Ditt mail
av den 17 april. Med besvikelse därför att vi, för våra medlemmars räkning,
hade förväntat oss ett politiskt svar till Ditt politiska uttalande under
debatten om Christina Ståldals interpellation i kommunfullmäktige den 3 mars
2008.

Angående vår ställda fråga hänvisar du oss till Tekniska nämnden. Vi har
fört en långdragen brevväxling med ansvariga tjänstemän inom Tekniska
nämndens Exploateringsenhet, brevväxling som finns att läsa på ÄFF:s hemsida
www.algoff.se.

Men av respekt för Ditt ordförandeskap, har vi vänt oss direkt till Dig och
inte till tjänstemännen eller en annan nämnd då Ditt uttalande var, i själva
verket, kommunstyrelsens ordförandes bemötande av en interpellation ställd
av en kollega till Dig i den politiska sfären.

Vi har även bedömt kommunstyrelsen som varande det rätta forumet att ställa
vår fråga till då det är kommunstyrelsen som tagit beslut om
Gatukostnadsersättningar och vår fråga är direkt relaterad till just
gatukostnaderna i förhållande till miljöpåverkan.

Vi är öppna för en fortsatt dialog.

Med vänliga hälsningar

Hans Lönn
Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen
=========================slut ÄFF:s brev==============================

SV: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Skickat: den 21 april 2008 14:23:35
Till: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se); Registrator (registrator@nacka.se)
Hans!
Tack för nytt mail. För oss inom kommunen är det viktigt att den som har hand om en fråga också är den som får lov att "hantera" frågan. Därför är Tekniska nämnden ansvarig för ev. nya diskussioner om vägarnas utformning. Det jag svarar på interpellationer i kommunfullmäktige speglar inte några särskilda kommunstyrelsesynpunkter, eller egna ståndpunkter, utan speglar - så långt det är möjligt - var kommunen samlat står.
Med vänlig hälsning
Erik Langby
============================slut Erik Langbys brev=========================
Erik!
Läs bifogade dokument och tänk efter en gång till.
För styrelsen för ÄFF
Hans

Erik Langby Från Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)
Kommunstyrelsens ordf.
2008-04-29


BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANGÅENDE UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –

Det är ett besynnerligt svar vi fått från dig Erik. Ett svar daterat 21 april där du så galant fråntar dig allt ansvar i rubricerad fråga, besynnerligt då du i din egenskap av kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen är den politiker som förväntas bära det högsta ansvaret inom kommunen. Därför är det besynnerligt när du desavouerar dig själv i en fråga där du har burit huvudrollen under så många år. Låt oss rekapitulera på vilket sätt du själv har tagit på dig ansvaret över gatukostnadsutredningen för Älgö:

 Du tog ensamt på dig ansvaret i kommunstyrelsen och i frånvaron av övriga ledamöter att besluta om gatukostnader för Älgö, då du utnyttjade din delegationsrätt att i brådskande fall fatta beslut på egen hand.

 De höga gatukostnader som du röstade för och som skulle betalas av fastighetsägarna på Älgö togs upp av ”Uppdrag granskning” i en intervju med dig. Efter den intervjun var det du som i kommunstyrelsen kom med förslaget att ”rabattera” kostnaderna för fastighetsägarna på Älgö på bekostnad av alla skattebetalare och VA-kollektivet i Nacka.
(ca 1665 kr per skattebetalande i hela Nacka)

 När detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 11 dec.2006 undertecknade du följande uttalande:
”Vi kommer, när vägupprustningen i detalj ska planeras, särskilt gå igenom de förslag bl.a. vägföreningen tagit fram för att prova om billigare metoder kan användas än de som hittills legat till grund för kostnadskalkylerna.” Erik Langby.

 Inkonsekvent nog tar du avstånd till ditt löfte genom att hänskjuta vår fråga om vägupprustningen till Tekniska nämnden. Inkonsekvent därför att du självt valt att med egna ståndpunkter besvara interpellationen den tredje mars istället för att låta Tekniska nämnden göra det.

 Genom ditt val av ord verkar det nu som att du tar avstånd från ditt löfte genom att hänvisa till Tekniska nämnden som enligt dig ”är ansvarig för ev. nya diskussioner om vägarnas utformning”.

 Vi ställer nu följande fråga till dig:
Avser du återta och infria ditt löfte om att ”särskilt gå igenom de förslag bl.a. vägföreningen tagit fram för att prova om billigare metoder kan användas än de som hittills legat till grund för kostnadskalkylerna”?

För våra medlemmars räkning inklusive skattebetalarnas avvaktar vi ditt svar och ser fram emot att föra en fortsatt dialog med dig.

Med vänliga hälsningar

Hans Lönn
Ordf. i Älgö Villaägareförening
För styrelsen
======================slut brev från ÄFF===============================

SV: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Skickat: den 29 april 2008 21:16:31
Till: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se); Registrator (registrator@nacka.se)
Hans!
Tack för ännu ett mail i samma ärende som tidigare. Mitt svar är detsamma som tidigare, d.v.s. att Tekniska nämnden är rätt instans att diskutera vägstandard och vägombyggnadsmetoder med. Jag vill också citera avsnittet i det interpellationssvar som du refererar till:

Vägföreningens förslag om vägupprustning
Såsom framgått ovan har omfattande studier gjorts i olika skeden av planeringsprocessen. Exploateringsenheten har låtit utreda den metod som Vägföreningen förordat, kallad "vägverksmetoden". Utredningen visar att metoden inte är tillämpbar på Älgö med tanke på att vägunderbyggnaden är av för dålig kvalitet. Som underlag för utredningen har den geotekniska undersökningen från Tyréns legat, som utfördes i samband med att gatukostnadsutrednigen togs fram. Den fanns inte framtagen vid det tillfälle då Vägföreningen utredde vägverksmetoden. Exploateringsenhetens utredning visar att den dåliga underbyggnad som Älgös vägar har inte kommer att försvinna om den s.k. vägverksmetoden används. Med dålig underbyggnad är risken överhängande att vägnätet får stora sättningsskador inom inte allt för lång tid, om denna metod används. Vägverksmetoden är enligt utredningen tillämpbar i det fall då vägnätet har en bra underbyggnad med god bärighet. En jämförelse har dessutom gjorts där entreprenörer i Stockholms-området tillfrågats om prisskillnaden mellan att rusta upp vägnätet med den s.k. vägverksmetoden och en traditionell vägupprustning. Skillnaden är mycket liten, betydligt mindre än vad Vägföreningen redovisat. Under februari 2008 har frågan på nytt varit uppe i några mail från Vägföreningen, men något nytt i sak har inte kommit fram (åsiktsskillnaderna om "vägverksmetoden" handlar inte om vilken kvalitet på ny överbyggnad som väljs utan om felet att tro att man kan komma runt en dålig underbyggnad genom att lägga på nytt ovanpå). Med anledning av den relativt lilla prisskillnaden är det inte motiverat att utsätta sig för risken att en ny vägupprustning behöver utföras om 10-15 år, vilket är scenariot om vägverksmetoden används. Däremot ser utredning positivt på att testa vägverksmetoden vid vägunderhåll på vägar i andra områden, som från början byggts med god kvalitet och som nu är i behov av upprustning. Utredningen kommer att nedtecknas i en rapport som kommer att presenteras för Tekniska nämnden under våren 2008.

Såsom på nytt framgår ska det komma en rapport till Tekniska nämnden under våren, vilket är nästa fas i denna diskussion. Vad vidare gäller mitt uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen, resp. vad Kommunstyrelsen resp. Tekniska nämnden har för uppdrag så vill jag hänvisa till kommunens reglementen mm, som finns att läsa på www.nacka.se .
Med vänlig hälsning
Erik Langby

===========================slut brev från Erik Langby======================

Erik Langby Från Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF)
Kommunstyrelsens ordf.
2008-05-04


BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANGÅENDE UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –

Styrelsen har tagit emot ditt svar till vårt brev av den 29 april som du besvarade samma dag. Vi tackar för det.

I ditt interpellationssvar försökte du göra gällande att det skulle ha funnits en rapport enligt vilken Exploateringsenheten har låtit utreda den metod som Vägföreningen förordat, kallad ”vägverksmetoden” en metod som utredningen skulle ha avslagit som icke tillämpbar för Älgö.

Vi i styrelsen behöver inte följa dina anvisningar om att vända oss till Tekniska nämnden i denna fråga. Det gjorde vi så tidigt som den 10 mars då vi skrev till beslutande direktör Göran Helin med vår begäran att få ta del av den utredning som du hänvisat till i fullmäktige den tredje mars. Utredningen mailades till oss den 17 mars med följande kommentar från Göran Helin:

”Javisst ska Ni få materialet. Vill bara betona att det är ett material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget inte har någon uppfattning om.”

Det förhåller sig alltså så Erik: du har i fullmäktige hänvisat till en utredning som tjänstemännen varken granskat eller har någon uppfattning om och som för övrigt är daterad den 2 april 2008!… en månad efter att du refererade till den den tredje mars!

Om ditt förra svar var besynnerligt är ditt nu aktuella svar både avslöjande och ur kommunaltekniskt perspektiv skrämmande.

Ett svar både skrämmande och avslöjande därför att du där hänvisat till och citerat avsnittet i det interpellationssvar du själv undertecknat och läste upp i fullmäktige den 3 mars. Ett interpellationssvar som vid efterföljande forskning har visat sig sakna grund och därmed graverande nog varit vilseledande både för ledamöterna i fullmäktige och för dess eventuella åhörare.

Ett svar som vittnar om ett stort förakt för såväl medborgarna, som du är satt att betjäna, och övriga politiska medborgarrepresentanter i fullmäktige. Politiker som inte ska behöva misstänka att själva ordföranden i kommunstyrelsen för dem bakom ljuset.

Hur ska vi tolka ditt agerande? Är det så att du för en dold agenda där du sätter dig ovanför såväl tjänstemän, politiker och medborgare? Du kan knappast heller hänvisa till att du har haft tillgång till någon typ av arbetsmaterial, då det i så fall enligt de kommunala spelreglerna hade förutsatt att tjänstemännen hade informerat samtliga ledamöter i kommunstyrelsen, eller hur? Inte heller har du allena privilegium att få information från tjänstemännen eller själv diktera information, det vore att tillämpa en svågerpolitik ovärdig dig, eller hur?

Hur går vi vidare?

Vänliga hälsningar

Hans Lönn
Ordf. i Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen
==========================slut ÄFF:s brev==================================

SV: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Skickat: den 5 maj 2008 13:55:09
Till: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se); Registrator (registrator@nacka.se)
Hans Lönn!
Rapporten kommer till Tekniska nämnden (TN) till deras sammanträde den 20 maj och Kommunstyrelsens arbetsutskott får den för övrigt också samma dag. Det jag redovisade i interpellationssvaret, med redovisning till TN under våren stämmer således till punkt och pricka. Självklart skriver jag inte in några faktauppgifter i ett interpellationssvar som jag inte har täckning för hos de tjänstemän som jobbar med frågan. Uppgiften om processen fick jag under februari 2008 från exploateringsenheten, vilket jag sedan återgav i mitt interpellationssvar, som är daterat 2008-02-29. I det läget var inte Göran Helin inkopplad, vilket kan förklara att han inte hade hunnit få någon åsikt i själva sakfrågan vid den tidpunkten ni kontaktade honom (10 mars). Jag återger gärna på nytt precis vad jag skrev den 29 februari om just "vägverksmetoden":

"Vägföreningens förslag om vägupprustning
Såsom framgått ovan har omfattande studier gjorts i olika skeden av planeringsprocessen. Exploateringsenheten har låtit utreda den metod som Vägföreningen förordat, kallad "vägverksmetoden". Utredningen visar att metoden inte är tillämpbar på Älgö med tanke på att vägunderbyggnaden är av för dålig kvalitet. Som underlag för utredningen har den geotekniska undersökningen från Tyréns legat, som utfördes i samband med att gatukostnadsutrednigen togs fram. Den fanns inte framtagen vid det tillfälle då Vägföreningen utredde vägverksmetoden. Exploateringsenhetens utredning visar att den dåliga underbyggnad som Älgös vägar har inte kommer att försvinna om den s.k. vägverksmetoden används. Med dålig underbyggnad är risken överhängande att vägnätet får stora sättningsskador inom inte allt för lång tid, om denna metod används. Vägverksmetoden är enligt utredningen tillämpbar i det fall då vägnätet har en bra underbyggnad med god bärighet. En jämförelse har dessutom gjorts där entreprenörer i Stockholms-området tillfrågats om prisskillnaden mellan att rusta upp vägnätet med den s.k. vägverksmetoden och en traditionell vägupprustning. Skillnaden är mycket liten, betydligt mindre än vad Vägföreningen redovisat. Under februari 2008 har frågan på nytt varit uppe i några mail från Vägföreningen, men något nytt i sak har inte kommit fram (åsiktsskillnaderna om "vägverksmetoden" handlar inte om vilken kvalitet på ny överbyggnad som väljs utan om felet att tro att man kan komma runt en dålig underbyggnad genom att lägga på nytt ovanpå). Med anledning av den relativt lilla prisskillnaden är det inte motiverat att utsätta sig för risken att en ny vägupprustning behöver utföras om 10-15 år, vilket är scenariot om vägverksmetoden används. Däremot ser utredning positivt på att testa vägverksmetoden vid vägunderhåll på vägar i andra områden, som från början byggts med god kvalitet och som nu är i behov av upprustning. Utredningen kommer att nedtecknas i en rapport som kommer att presenteras för Tekniska nämnden under våren 2008."

Det är således helt uppenbart att jag återgivit det som skett på rätt sätt och att den rapport som skulle nedtecknas nu är på väg fram till TN.

Med vänlig hälsning
Erik Langby

===============================slut Erik Langbys brev======================

 

Re: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Skickat: den 9 maj 2008 10:50:23
Till: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se)
Säkerhetskontroll vid hämtning

Erik Lang...doc (39,5 kB)
Hej Erik!
Då tar vi ett varv till!
Vänligen
Hans Lönn
ordf. för Älgö Fastighetsägareförening

 


Erik Langby 2008-05-09

 

BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANG. UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –
-------------------------------------------------------------------------


Vi tackar för all den information vi har fått i ditt svarsbrev daterat den 5 maj. Ett svar vi finner övertygande på flera olika sätt.

Vi har analyserat ditt svar noggrant enligt följande punkter.

1. Först skriver du att ”rapporten” ska behandlas i Tekniska Nämnden till deras sammanträde den 20 maj respektive samma dag i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi frågar:
o Kommer rapporten att i god tid finnas på kommunens hemsida tillsammans med kallelsen till sammanträdet i TN resp. KSAU?
o Har innehållet i rapporten diskuterats med Älgö Vägföreningens sakkunniga
respektive samarbetande experter i Vägverket? Om inte är vi tacksamma att få
veta anledningen till det.
o Stämmer det att den omtalade ”rapporten” är skriven av en av Exploateringsenhetens upphandlade konsultbolag vilken enligt kontraktet ska bistå kommunen med att välja såväl projekterande konsult som entreprenör för vägbygget? Hur ser du på ett sådant förfarande.

2. Sedan skriver du att det du redovisade i ditt interpellationssvar, med redovisning till Tekniska Nämnden under våren följer till punkt och pricka ”rapporten”.

Vi frågar och kommenterar:
o Ditt svar visar att du är inkonsekvent med dina egna principer. I ditt tidigare brev dat. 21 april skriver du följande:
” Det jag svarar på interpellationer i kommunfullmäktige speglar
inte några särskilda kommunstyrelse synpunkter, eller egna
ståndpunkter, utan speglar – så långt det är möjligt – var
kommunen samlat står.”

Hur kan ditt uttalande i fullmäktige spegla var kommunen samlat står då
rapporten vid den tidpunkten inte hade behandlats i någon politisk nämnd,
vilket enligt dig kommer att ske först den 20 maj?

3. Du försäkrar i ditt brev att du självklart inte skriver in några faktauppgifter i ett interpellationssvar som du inte har täckning för hos de tjänstemän som jobbar med frågan. Du tillägger att uppgiften om processen fick du under februari 2008 från exploateringsenheten, vilket du sedan återgav i ditt interpellationssvar daterat 2008-02-29.

Vi kommenterar:
o Erik, graverande nog så har du inte täckning hos de tjänstemän som jobbar med frågan. Enligt följande E-postsvar till oss från projektledaren i Exploateringsenheten daterat den 14 mars är det belagt att det inte fanns någon rapport att lämna ut, inte under februari månad som du vill göra gällande och inte heller före den 3 mars då kommunfullmäktige hade sitt sammanträde:

To: "Hans Lönn" <info@fastighetsanalys.se>
Sent: Friday, March 14, 2008 2:02 PM
Subject: SV: Älgö

Jag fick meddelade om att ni vill ta del av den utredning som rör metodval för vägutbyggnad.

Vi har i dagsläget ingen officell rapport att lämna ut. Det finns ett arbetsmaterial som just nu granskas av olika sakkunniga inom kommunen. Jag skickar gärna rapporten till dig/er när det är att betrakta som färdig.

Om du inte nöjer dig med detta så får vår stadsjurist formulera ett skriftligt avslag på måndag (rörande arbetsmaterialet som vi inte bedömer vara en allmän handling.

Mvh Jonas Nylander
Projektledare Älgö.

4. Längre ner i ditt svar hävdar du att Tekniske direktören Göran Helin i det läget (februari månad) inte var inkopplad. Enligt dig kan det förklara varför han inte hunnit få någon åsikt i själva sakfrågan då vi i styrelsen för ÄFF den 10 mars kontaktade honom för att ta del av ”rapporten”.

För klarhetens skull återger vi härmed Göran Helins svar (10 mars) till vår begäran om
att få ta del av rapporten:

”Javisst ska Ni få materialet. Vill bara betona att det är ett
material som vi inte på något vis har gått igenom och i dagsläget
inte har någon uppfattning om.” Göran Helin

Vi kommenterar och frågar:
o Erik, dina ursäkter är inte godtagbara, och det av olika anledningar:

Du kan inte få oss att tro att Tekniske direktören inte skulle ha varit inkopplad i
det inom Exploateringsenheten pågående projektet för VA- och vägar på Älgö,
ett projekt beräknad till 233 miljoner kronor som dessutom skulle bli
föremål för en interpellationssvar i kommunfullmäktige. Menar du att Tekniske
direktören inte skulle ha känt till den 10 mars vad som behandlats i
kommunfullmäktige den 3 mars? Det är just nämndirektörens roll att
utgöra länken mellan de underordnade tjänstemännen och politikerna, eller hur?


5. bSom sista punkt i ditt svar återger du på nytt det avsnitt i ditt interpellationssvar kallad ”vägverksmetoden” som du skrev den 29 februari och som du läste upp i kommunfullmäktige den tredje mars, alltså ett avsnitt i själva ditt interpellationssvar.

Vi kommenterar:
o Vi finner att du vilselett kommunfullmäktige genom att läsa upp nämnda avsnitt då du inte har haft täckning för det hos de tjänstemän som jobbar med frågan, i det här fallet självaste projektledaren för projektet.
o Resten av det uttalande du läste upp i kommunfullmäktige, nämligen det som är kallad ”miljöredovisning” sätter fokus på att kommunen inte har ansett det viktigt att i detaljplanen för Älgö upprätta en regelmässig ”miljökonsekvensbeskrivning”
vilket är anmärkningsvärt.

Erik, genom den information vi nu fått från dig har våra farhågor om en inkorrekt hantering av ditt interpellationssvar besannats. Farhågor som vi beskriver i sista stycket av vårt E-post till dig den 5 maj, som vi härmed återger.

Hur ska vi tolka ditt agerande? Är det så att du för en dold agenda där du sätter dig ovanför såväl tjänstemän, politiker och medborgare? Du kan knappast heller hänvisa till att du har haft tillgång till någon typ av arbetsmaterial, då det i så fall enligt de kommunala spelreglerna hade förutsatt att tjänstemännen hade informerat samtliga ledamöter i kommunstyrelsen, eller hur? Inte heller har du allena privilegium att få information från tjänstemännen eller själv diktera information, det vore att tillämpa en svågerpolitik ovärdig dig, eller hur?

 Vi upprepar nu frågan vi ställde till dig i april 29. Vi kan inte se att frågan är besvarad:
Avser du återta att infria ditt löfte om att ”särskilt gå igenom de förslag bl.a. vägföreningen tagit fram för att prova om billigare metoder kan användas än de som hittills legat till grund för kostnadskalkylerna”?


Tacksamma för att få svar från dig på våra ställda frågor.
Med vänliga hälsningar


Hans Lönn
Ordf. i Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen
===========================slut ÄFF:s brev=========================


SV: Miljökonsekvensbeskrivning‏
Från: Langby, Erik (erik.langby@nacka.se)
Skickat: den 12 maj 2008 14:22:43
Till: Hans Lönn (info@fastighetsanalys.se)
Kopia: Curt Appelgren (camab@tele2.se); Carin Brand (carinbrand@hotmail.com); berthanna Gradin (teatertrix@yahoo.se); Registrator (registrator@nacka.se)

Hans Lönn!
Tack för mail. Återkommer med svar senare.
/Erik
==========================Slut Erik Langbys meddelande=====================
Älgö Fastighetsägareförenings styrelse avvaktar Erik Langbys svar.


Brev från Älgö Vägförening till Erik Langby:

1 (2)
Mart Lagus 2008-05-14
för
Älgö vägförenings styrelse

Mart Lagus
Kristallvägen 10
126 78 HÄGERSTEN

tel. 08-19 27 82
e-post: martlagus2@hotmail.com

Nacka kommun
att.: kommunalråd Erik Langby
131 81 NACKA

Ombyggnad av Älgös vägar

Kommunalråd Erik Langby!

I Ditt mejl nyligen till vissa älgöbor framgår att bland annat på grund av undermålig underbyggnad för befintliga Älgös vägar är den metod, som Vägverket tillämpar, inaktuell.

Då kvarstår frågan:

Vad skiljer Älgös vägar från jämförbara Vägverkets vägar d v s där vägför-
stärkningar har genomfört enligt den här s k Vägverksmetoden? Har dessa vägar haft bättre underbyggnad än Älgös?

Kommunen bör därför närmare utreda denna fråga. Visst har kommunens konsult nyligen utrett de bägge alternativen (som jag har bemött i ett brev till Er Jonas Nylander dat. 2008-04-05) men det är inte tillräckligt.

Kommunen bör därför snarast göra en rejäl utredning genom att kontakta Vägverket, inhämta tekniska och andra fakta om relevanta ombyggda vägar, utföra okulärbesiktning, granska kostnader, byggmetod, underhållsbehov etc.

Vägverkets GD har tagit ett principbeslut att metoden skall gälla för alla därtill anpassade vägar i Vägverkets regi. Sedan 1990 tillämpar man den och har förstärkt hundratals km väg. Metoden tillämpas även i Norge och Finland. Vägverkets Håkan Berggren, ansvarig för region Mälardalen, har tillsammans med undertecknad okulärbesiktigat alla Älgös vägar. Han rekommenderar metoden, förutsatt rejäla dräneringsåtgärder. Dessa fakta talar för att denna metod inte får förkastas utan vidare. Som fackman beklagar jag djupt att kommunen redan från början låste sig fast vid den konventionella metoden och inte utredde andra metoder likvärdigt.

 

2 (2)
Blir inte den ovannämnda frågan grundligt utredd kommer för alltid tveksamhet råda ifall Älgös vägar har optimalt finansierats av kommunens skattebetalare och älgöbor. Den konventionella metoden medför avsevärt ökat antal byggtransporter p g a asfaltrester som måste deponeras, samt enligt min åsikt en mer komplicerad byggprocess och framkomlighet med s k framtag i stället för sidotag, således miljöpåverkan som måste vägas in.

Slutligen beträffande gatukostnader har jag bemött konsultens utredning i samma ovannämnda brev, där jag redovisar fakta att kostnadsskillnaden mellan de två byggmetoderna är avsevärt större än konsultens 10%, minst 20 miljoner kronor kom jag fram till.

Vi älgöbor, som är sakägare och medfinansiärer, har rätt att få ovannämnt ärende seriöst utrett och frågorna besvarade.


Med vänlig hälsning

 


Mart Lagus

vägansvarig
vid
Älgö vägförenings styrelse

(civilingenjör väg-och vattenbyggnad