Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

8. Brev till KSAU och TN inför mötet 20 maj

2008.05.18
Till ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Tekniska Nämnden.

ANGÅENDE GENOMFÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR ÄLGÖ VA- OCH VÄGUTBYGGNAD.

Beträffande Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse att beslutas om i KSAU 2008.05.20

Anledningen till att vi styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening tillskriver er är av en mycket allvarlig natur. Vi har tagit del av Exploateringsenhetens underlag till beslut att behandlas av er i KSAU på tisdag, den 20 maj 2008.
Tjänsteskrivelsen desinformerar er politiker genom att utesluta fakta. Så ligger det till med de aktiviteter som Exploateringsenheten (Expl.) har ägnat sig åt fr.o.m. augusti månad 2007:

Utan föreliggande politiska beslut och trots att planen inte vunnit laga kraft har Expl. tecknat tre stycken konsultupphandlingar enligt ramavtal för sammanlagt över 10 miljoner kronor för genomförande av Detaljplan för Älgö.

Trots hävdad delegationsrätt till upphandlingen har Expl. inte efteranmält upphandlingarna till vare sig Tekniska nämnden eller Kommunstyrelsen.

Expl. har upphandlat 2 st. konsultbolag som externa företrädare för kommunen och givit dem fria händer att välja såväl konsulter för detaljprojekteringen som byggentreprenörer.

I kontraktet med de ovannämnda 2 st. konsultbolag finns stora oklarheter med antedaterade tidsplaner och offert som inkommit i efterhand.

Expl. har utannonserat intresseanmälan enligt ramavtal till 5 st. konsultbolag varav 4 st. avsagt sig pga. avsaknad av resurser för ett sådant stort projekt (233 miljoner kronor).

Expl. har upphandlat det enda resterande konsultbolaget kvar i intresseanmälan (bolag där förra handläggaren för Detaljplan för Älgö numera arbetar) för budgeterade 8,975 miljoner kronor.

Bolaget har fått uppdraget att färdigställa bygghandlingar fram till förfrågningsunderlag för såväl vägar som vatten- och avlopp.

Som bolagets underkonsult för färdigställande av bygghandlingar för vatten- och avlopp har exploateringsenheten godkänt ett bolag som samtidigt är försäljare av komponenter till vatten- och avloppssystemet ingående i projektet.

Ansvariga tjänstemän har inte lyckats redogöra för 12 miljoner kronors utgiftsökning i projektkalkylen för Älgö, med totalsumma 233 miljoner, de presenterade för kommunfullmäktige i slutet av år 2007 jämfört med dito summa i fullmäktige år 2006 då planen antogs och inte heller för minussumman –13,382 miljoner kronor i delposten ”Utfall historiskt”: ”Den specifikation över det historiska ekonomiska utfallet för Älgö som Ni vill att vi redogör finns inte fullständigt sammanställd” är Stadsbyggnadsdirektörens svar till oss.

Exploateringsenhetens upphandlingsmetoder vittnar om att enheten har förvandlats till ett förmedlingsorgan för lukrativa konsult- och entreprenadtjänster med risk för eventuella kartellbildningar bortom all kontroll från politikerna/medborgarna/fastighetsägarna/skattebetalare.

Utifrån framlagda fakta fordras en opartisk ekonomisk syn över kostnadsökningen för projektet på 44,6 miljoner kronor varav 39,4 milj. kronor avser VA- och vägar inom detaljplan för Älgö och 5,2 miljoner kronor avser Älgövägens nya sträckning utanför detaljplanen för Älgö.

Nu förväntas ni ledamöter att fatta beslut utifrån tjänsteskrivelsen innebärande dels en utökning av Älgöprojektet med den utanför Älgöplanen resterande sträckningen av Älgövägen dels i praktiken ert i efterhand godkännande av Exploateringsenhetens bristande vidtagna genomförandeåtgärder enligt ovannämnda punkter.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening hemställer att KSAU den 20 maj vidtar ett moratorium fram till att planen vunnit laga kraft.
Vår hemställan grundar sig dels på ovannämnda brister i den kommunala förvaltningen dels på att planen har fått oproportionella nya dimensioner för skattebetalarna/fastighetsägarna och den fysiska miljön såväl utifrån ekonomiska som miljömässiga synpunkter. Nya dimensioner som är oförenliga med den politiska consensus som råder inom rikspolitiken gentemot ett nytt miljötänkande utifrån FN: s senaste klimatrapport.

Med vänliga hälsningar
Hans Lönn
Ordf. Älgö Fastighetsägareförening / För styrelsen