Info‎ > ‎2008 (Om detaljplanen)‎ > ‎

6. Angående Erik Langbys hänvisning till MKBn för Älgö

Till
Erik Langby
Kommunstyrelsens ordf.


BETR. DITT SVAR TILL CHRISTINA STÅLDALS INTERPELLATION I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03 ANGÅENDE UPPRUSTNINGEN AV ÄLGÖS VÄGAR. – MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING –

Styrelsen för ÄFF tackar för ditt svar av den 9 april 2008 där du hänvisar till Miljö & Stadsbyggnads “miljöredovisning” med betoning på ”redovisning”. Detta för att undvika att den uppfattas som varande en regelrätt ”Miljökonsekvensbeskrivning”. En sådan har av M & S inte ansetts vara relevant för detaljplanen för Älgö, då M & S har bedömt att miljöpåverkan inte kommer att bli påtaglig.

Tyvärr så finner styrelsen att ditt svar inte är relevant för den ställda fråga som Christina Ståldal väckt i sin interpellation. Anledningen är att den av kommunen upprättade ”Miljöredovisningen” inte över huvud taget belyser den miljöpåverkan som upprustningsarbeten kommer att generera under utbyggnadsfasen, varken på själva Älgö eller längs Solsidans lokala vägar, vilket är brukligt i dylika sammanhang.

I interpellationen efterlyses en jämförelse av de konsekvenserna för miljön som kommunens förslag till vägupprustning leder till jämfört med Älgö Vägföreningens upprustningsförslag för vägarna enligt vägverkets metod.
Det är nyckeln till Christina Ståldals fråga. En interpellationsfråga som har väckt intresse hos flertalet av våra medlemmar och som de kräver att få ett svar på.

Frågan är alltså obesvarad. Vi vill gärna lyfta upp frågan genom att citera följande stycke i interpellationen:

”Utbyte av vägarnas överbyggnad, enligt kommunens förslag, genererar mellan 8 till 17gånger flera byggtransporter än enligt Älgö Vägföreningens föreslagen upprustningsmetod.” ….”En miljökonsekvensbeskrivning krävs för utbyggnadsfasen.”

Styrelsen för ÄFF fortsätter gärna en dialog med Dig och för våra medlemmars bästa utifrån synvinkeln i interpellationen, d.v.s. en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning för kommunens förslag jämfört med en dylik för vägföreningens förslag enligt vägverkets metod – det som är själva kärnan i interpellationen.

Saltsjöbaden den 17 april 2008

Hans Lönn
Ordf. i Älgö Fastighetsägareförening
För styrelsen

Och så här såg Erik Langbys svar ut!

Hans!
Tack för ditt e-brev. Jag har överlämnat det till Tekniska nämnden (TN), som inom kommunen ansvarar för kommunens vägar resp. vatten&avlopp. TN är rätt instans för fortsatta diskussioner om vägfrågorna på Älgö.
Med vänlig hälsning
Erik Langby

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Lönn [mailto:info@fastighetsanalys.se]
Skickat: den 17 april 2008 08:19
Till: Langby, Erik
Kopia: Curt Appelgren; Carin Brand; berthanna Gradin
Ämne: Miljökonsekvensbeskrivning